Контрольна робота — №3

Реєстраційно-контрольні картки (РКК) заповнюють машинописним способом (переважно) або від руки. Сучасна форма РКК придатна й для оброблення за допомогою ПК.

Бланки РКК виготовляють друкарським способом чи за допомогою засобів оперативної поліграфії на аркушах паперу формату А5 , А6 (105 х 148 мм).

Календарну шкалу реєстраційно-контрольної картки використовують для контролю за термінами виконання документа. В ній зазначають число місяця, до якого документ треба виконати.

У календарній шкалі РКК формату А6 зазначають лише непарні числа місяця. Якщо термін виконання документа припадає на парне число, то в картці позначають попереднє число.

У графі «Автор документа або кореспондент» фіксують назву підприємства, з якого надійшов документ (допускається зазначати скорочену назву), або, якщо документ вихідний, — куди його надійшов (до якого підприємства). Реєструючи заяви, пропозиції, скарг в цій графі зазначають також прізвище, ім’я й по батькові, місце роботи чи домашню адресу автора.

У графі «Назва виду документа» зазначають реквізит 10 відповідно до назви документа, що реєструється (реєструючи службові :ти, цю графу не заповнюють).

У графі «Термін виконання» зазначають дату, до якої документ? ба виконати. Реєструючи ініціативний документ, що відправ­иться, проставляють очікувану дату відповіді.

У графі «Дата й індекс документа» зазначають реквізити 12,11,Надані документу підприємством-автором.

Графу «Дата й індекс надходження» заповнюють лише на документи (індекс присвоюється підприємством-одержувачем).

У графі «Заголовок документа або короткий зміст» наводять заголовок до тексту документа. Якщо заголовок не сповна висвітлює зміст тексту документа, то в цю графу вносять докладніші відомості. Якщо в реєстрованому документі немає заголовка до тексту реєстратор сам визначає суть документа й записує стисле формулювання її в цій графі. Від того, наскільки кваліфіковано зроблено записи в графах реєстраційно-контрольної картки, великою мірою залежить оперативність подальшого пошуку документа й можливість відповідати на запит про нього як у поточній роботі, так і тоді документ зберігатиметься в архіві.

У графі «Резолюція або кому направлено, відповідальний виконавець» зазначають повний зміст резолюції, її автора й дату. Цю графу заповнюють після попереднього розгляду документа. Якщо на документі немає резолюції, то реєстратор указує в цій граф вище, ініціали, посаду виконавця, якому направлено документ і дату направлення (можливе зазначення номера телефону).

В графі «Розписка в одержанні документа» підписується зазначає дату одержання та особа, якій даний документ передано для виконання.

Запис у графі «Позначка про виконання» має відображати суть вирішення питання, містити дату й індекс документа, що його надіслано у відповідь. Якщо письмової відповіді на зареєстрований документ не передбачено, то в цій графі конкретно записують: коли, ким і як вирішено питання, викладене в документі. Зазначають також індекс справи, в яку документ підшито для зберігання.

На звороті реєстраційно-контрольної картки в графі «Контрольні позначки» роблять позначки про контроль за термінами виконання документа із зазначенням конкретних причин його затримки. Допускається використання цієї графи для записів, що відображають рух зареєстрованого документа, а також для внесення додаткової інформації з питання, викладеного в документі.

Графи «Фонд №», «Опис №», «Справа №» заповнюють куди РКК здаються разом із документами по закінченні роботи з ними.

Слід пам’ятати, що реєстраційно-контрольна картка — це документ великої інформаційної ємкості, тому до її заповнені ставитися відповідально. РКК групують у довідкові картотеки, які створюють окремо на кожний календарний рік.

Журнальна форма реєстрації характерна для підприємств, у яких обсяг документообігу становить близько 600 документів на рік

Графи журналів реєстрації документів заповнюють так само, графи реєстраційно-контрольних карток. Журнальна форма реєстрації документів має низку недоліків: порушується принцип одноразовості реєстрації документа (його доводиться окремо реєструвати в кожному підрозділі, куди передають на виконання); треба в( кілька журналів реєстрації — вхідних документів, вихідних документів, наказів, скарг, звернень громадян і т. ін.; пошук інформації у разі запитів тривалий і складний, оскільки ініціативний документ може бути зареєстрований у журналі вхідної документації, відповідь на нього — в журналі реєстрації вихідної документації, а наказ й вирішення питання ініціативного документа — в журналі реєстрації наказів. Проте журнальну форму реєстрації документів широко застосовують на підприємствах із невеликим обсягом документообігу.

Автоматизована реєстрація – за допомогою ПК формується банк реєстраційних даних, а за наявності мережі-центральний банк реєстраційних даних.

Зразок форми журналу реєстрації вхідних документів

Дата надходження та індекс документа(вхідний номер)

Кореспон­дент, дата й

Індекс

Документа,

Що надійшов

Короткий зміст документа

Резолюція чи кому направлено документ

Позначка про виконання

1

2

3

4

5

Зразок форми журналу реєстрації вихідних документів та внутрішніх документів

Дата та індекс документа

Адресат

Короткий зміст документа

Позначка про виконання

1

2

3

4

Зразок форми журналу реєстрації наказів

Дата та індекс наказу

Хто підписав

Короткий зміст наказу

Позначка про виконання

1

2

3

4

3.Оформіть довідку про те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі.

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА

ДОВІДКА № 152

Від 19 квітня 2005 року.

Петренко Микола Володимирович є студентом 3 курсу факультету менеджменту і права денного відділення Сумського національного аграрного університету.

Рік вступу до навчального закладу — 01.09.2002 р.

Термін закінчення навчального закладу — 01.07.2007 р.

Студент навчається на комерційній основі.

Довідку видано для подання до Відділу у справах громадянства та еміграції і реєстрації фізичних осіб Зарічного відділу СМВ УМВС України в Сумській області.

Декан факультету Середа В. М.

4.Складіть протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю

ПРОТОКОЛ №1

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

« ________________ »

М. Київ _______________________року

Збори учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________».

ПРИСУТНІ :

Засновники:

1.__________________________________.

2.__________________________________.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.Утворення Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________».

2.Затвердження Статуту та підписання Установчого договору.

3.Визначення порядку формування Статутного фонду Товариства.

4.Призначення Генерального директора Товариства та відповідального за державну реєстрацію Товариства.

СЛУХАЛИ :

1.Пропозиції по утворенню Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» та проект Установчого договору Товариства.

2.Проект Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________».

3.Пропозиції щодо формування Статутного фонду Товариства в сумі 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень таким чином:

-до державної реєстрації 30 % вартості внесків матеріальними цінностями;

-70% вартості внесків – протягом року з дня державної реєстрації.

4.Пропозиції щодо призначення Генерального директора Товариства та відповідального за державну реєстрацію.

РІШЕННЯ :

1.Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________».

2.Затвердити Статут та підписати Установчий договір в редакції, що була запропонована, без змін та застережень.

3.Погодитися із запропонованим порядком формуваня Статутного фонду Товариства.

4.Обрати Головою (Президентом) Зборів учасників ________________________________.

5.Призначити Генеральним директором Товариства «_______________» та відповідальним за державну реєстрацію Товариства ______________________________.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ :

______________________

______________________

Список використаної літератури

1.Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Авт.: Я. С. Калакура, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький, — К., 1998.

2.Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів/Навчальний посібник/Вінниця,2002.

3.Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери.-К.: А. С.К.,2003.

4.Головач А. С.Зразки оформлення, документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк, 1999.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС