Коментар до виконання контрольних… — Частина 4

369. Виток, по якому проходить струм силою 10 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі з індукцією 0,05 Тл. Діаметр витка 0,2 м. Визначити роботу, яку необхідно здійснити, щоб повернути виток на кут 90Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 відносно осі, яка збігається з діаметром. Те саме, якщо кут дорівнює 180Коментар до виконання контрольних... - Частина 4.

370. Визначити момент кількості руху електрона атома водню без врахування спіну електрона, якщо його обертальний магнітний момент 2,64·10ˉ²³ А·мКоментар до виконання контрольних... - Частина 4.

371. У котушці, що має 1000 витків, діаметр поперечного перерізу 10 см та довжину 50 см, струм за допомогою реостату рівномірно збільшується на 0,1 А/с. На котушку насаджено кільце приблизно такого самого діаметра з мідного дроту площею поперечного перерізу 2 ммКоментар до виконання контрольних... - Частина 4. Вважаючи, що магнітні потоки, які проходять крізь котушку і кільце, у кожний момент між собою рівні, знайти струм, що виникає в кільці.

372. У центрі тонкого довгого соленоїда розташована маленька плоска рамка з 20 витків площею 1 смКоментар до виконання контрольних... - Частина 4 кожний. По рамці іде струм 1 А того ж напрямку, що і в соленоїді. Обмотка соленоїда має 50 витків на 1см довжини, сила струму в соленоїді 5 А.

Яку роботу необхідно виконати, щоб перемістити рамку в середину основи соленоїда. Площина рамки перпендикулярна осі соленоїда. Струми в соленоїді і рамці постійні.

373. В одній площині з нескінченно довгим прямим струмом 20 А на відстані 1 см знаходяться дві шини, паралельні струму. По шинах поступально рухається провідник довжиною 0,5 м. Його швидкість 3 м/с, постійна і напрямлена вздовж шин. Знайти різницю потенціалів, яка виникає на кінцях провідника.

374. В однорідному магнітному полі 0,005 Тл, спрямованому вертикально, в площині, перпендикулярній лініям індукції, розташовані паралельні шини, замкнені на опір 40 Ом. По шинах, відстань між якими 0,5 м, може вільно рухатись провідник масою 20 г. Яку силу необхідно прикласти до провідника, щоб він рухався з постійною швидкістю 20 см/с, спрямованою вздовж шин?

375. В однорідному магнітному полі 0,005 Тл, спрямованому вертикально, в площині, перпендикулярній лініям індукції, розташовані паралельні шини, замкнені на опір 40 Ом. По шинах, відстань між якими 0,5 м, може вільно рухатись провідник масою 20 г. Який буде закон руху провідника, якщо йому надати початкову швидкість 5 см/с вздовж шин і не прикладати зовнішніх сил?

376. Металевий стержень ОА завдовжки 0,4 м обертається з кутовою швидкістю 10 об/с навколо точки О в площині, перпендикулярній до силових ліній магнітного поля. Магнітна індукція поля 0,001 Тл. Визначити Е. Р.С. індукції між точками О і А.

377. В середині основи тонкого довгого соленоїда ( I=5 A; n=200 витків/см) розміщена маленька рамка з 100 витків площею 1 смКоментар до виконання контрольних... - Частина 4. Яка кількість електрики пройде через рамку?

378. Тороїдальна котушка (без осердя) складається з двох обмоток, нагвинчених одна поверх другої, по 1000 витків кожна. Обмотки з’єднані послідовно, магнітні поля їх спрямовані в один бік.. Визначити магнітну енергію такої котушки. Як зміниться ця енергія, якщо одну з обмоток відключити? Довжина котушки 25 см, сила струму 5 А, площа поперечного перерізу котушки 1 смКоментар до виконання контрольних... - Частина 4.

379. Котушка має опір 10 Ом та індуктивність 0,144 Гн. Через який час після вмикання в котушці встановиться струм, величина якого дорівнює половині максимального?

380. У замкненому електричному колі з опором 20 Ом проходить струм. Через 8 с після розмикання кола сила струму зменшилася у 20 разів. Визначити індуктивність кола.

381. Скільки витків потрібно намотати на картонний циліндр довжиною 60 см і діаметром 5 см, щоб дістати котушку, індуктивність якої 6 мГн?

Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Коментар до виконання контрольних... - Частина 4

Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Коментар до виконання контрольних... - Частина 4

Рис. № 1 № 336 Рис. № 2 № 337

R

R

R

Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Коментар до виконання контрольних... - Частина 4

Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Коментар до виконання контрольних... - Частина 4

Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Коментар до виконання контрольних... - Частина 4

Рис.3 № 340 Рис. 4 № 339

R B

Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Рис.5 № 341

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

401. У досліді Юнга відстань між двома щілинами 1 мм. Відстань від щілин до екрана 3 м, відстань між максимумами яскравості сусідніх інтерференційних смуг на екрані 1,8нм. Визначити довжину хвилі джерела монохроматичного світла.

402. Відстань від щілин до екрана в досліді Юнга дорівнює 1м. Визначити відстань між щілинами, якщо на відрізку довжиною 1 см розміщується 10 темних інтерференційних смуг. Довжина хвилі 0,7 мкм.

403. Між двома плоско-паралельними пластинками потрапила волосина, внаслідок чого між ними утворився клин. При розгляді пластинок у відбитому світлі з довжиною хвилі 500 нм спостерігаються інтерференційні смуги, відстань між якими 3 мм. Знайти кут між пластинками, якщо пластинки мають показник заломлення 1,5, а простір між ними заповнений водою. Світло падає нормально

404. На тонкий скляний клин з кутом 2' падає нормально до поверхні монохроматичне світло. Визначити довжину хвилі, якщо показник заломлення скла 1,55, а відстань між 1-ю та 11-ю темними смугами 3 мм.

405. Плоско-паралельна скляна пластинка лежить на сферичній поверхні тонкої плоско-опуклої лінзи. Знайти головну фокусну відстань лінзи, якщо відстань між двома першими кільцями Ньютона у випадку відбитого світла дорівнює 0,4 мм, а показник заломлення скла 1,5. Оптична установка для дослідження кілець Ньютона освітлюється світлом з довжиною хвилі 600 нм.

406. Чи буде спостерігатися інтерференційна картина у відбитому світлі від повітряного шару завтовшки 0,5 мм, утвореного між паралельними скляними пластинками, коли ступінь монохроматичності світла дорівнює: а) 500; б) 5000? На систему нормально падає світло, довжина хвилі якого 0,6 мкм.

407. Плоско-опукла лінза, виготовлена із скла з показником заломлення 1,5, оптичною силою 1 дптр, лежить на плоскій скляній пластинці опуклою стороною вниз. Радіус першого темного кільця Ньютона у відбитому світлі 0,5 мм. Визначити довжину світлової хвилі.

408. Прозора плоско-паралельна пластинка покладена на досліджувану поверхню так, що між ними утворився дуже малий кут. При освітленні монохроматичним світлом довжиною 600 нм відстань між інтерференційними лініями була r. У одній групі ліній утворилася западина з найбільшим вигином ліній 0,1 r, а у другій – виступ з найбільшим вигином 0,3 r. Яким дефектам досліджуваної поверхні відповідають западина та виступ і яка їх величина?

409. Знайти площу другої зони Френеля у випадку плоского фронта хвилі, якщо відстань від поверхні хвилі до точки спостереження 5,4 м, а довжина хвилі 600 нм.

410. На щілину шириною 0,1 мм падає нормально паралельний пучок променів з довжиною хвилі 500 нм. Дифракційна картина спостерігається на екрані, розміщеному на відстані 1 м від щілини. Знайти відстань між першою та другою дифракційними смугами, а також ширину зображення щілини

411. Період решітки 0,01 мм. Яке найменше число штрихів повинна мати решітка, щоб дві складові жовтої лінії натрію (589,0 нм і 589,6 нм) можна було спостерігати окремо в спектрах першого та другого порядків? Знайти найменшу ширину решітки в обох випадках.

412. На дифракційну решітку, що має 500 штрихів/мм, падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 500 нм. Скільки максимумів дістанемо за допомогою цієї решітки?

413. Період дифракційній решітки 0,01 мм, загальне число штрихів дорівнює 990. Чи будемо ми бачити роздільно в спектрі першого порядку дві складові жовтої лінії натрію з довжинами хвиль 589,0 і 589,6 нм? Яка кутова відстань між цими максимумами в спектрі другого порядку.

414. У скільки разів послабляється світло, що проходить крізь два ніколі, площини поляризації яких утворюють кут 60Коментар до виконання контрольних... - Частина 4, якщо в кожному ніколі втрачається 10% падаючого на нього світлового потоку?

415. Якщо між двома схрещеними поляроїдами вмістити третій, оптична вісь якого утворює кут 30Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 з оптичною віссю аналізатора, то поле зору просвітліє. Знайти інтенсивність світла, яке пройшло. ( відбивання і поглинання не враховувати). Природне світло має інтенсивність Коментар до виконання контрольних... - Частина 4.

416. Промінь світла, проходячи крізь товщу льоду, падає на алмазну пластинку, частково відбивається, частково заломлюється. Визначити кут падіння, якщо відбитий промінь максимально поляризований. Знайти ступінь поляризації відбитого світла для цього кута падіння.

417. Промінь світла, проходячи крізь товщу льоду, падає на алмазну пластинку, частково відбивається, частково заломлюється. Визначити кут падіння, якщо відбитий максимально поляризований. Знайти ступінь поляризації заломленого світла для цього кута падіння.

418. При освітленні катода світлом з довжинами хвиль спочатку 440 нм, а потім 680 нм виявили, що затримуюча різниця потенціалів змінюється в 3 рази. Визначити роботу виходу електронів з металу.

419. Невелика ідеально поглинаюча пластинка масою 10 мг підвішена на невагомій кварцовій нитці довжиною 20 мм. Світло лазерної сполоху падає перпендикулярно поверхні пластинки, після чого нитка з пластинкою відхиляється від вертикалі на кут 0,6Коментар до виконання контрольних... - Частина 4. Визначити енергію лазерного сполоху.

420. Скільки процентів енергії фотона витрачається на роботу виходу електрона, якщо червона межа фотоефекту 628 нм, а кінетична енергія фотоелектрона 1 еВ?

421. При збільшенні частоти світла, яке падає на метал, в два рази затримуюча напруга фотоелектронів збільшується в три рази. Частота світла, яке падало спочатку, Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 Гц. Визначити довжину хвилі світла, яка відповідає червоній межі фотоефекту для цього металу.

422. При освітленні фотоелемента світлом з довжиною хвилі 600 нм його ЕРС 1,2 В. Якою буде ЕРС фотоелемента при опроміненні світлом з довжиною хвилі 400 нм?

423. Рентгенівська трубка, яка працює під напругою 70 кВ при силі струму 20 мА, випромінює щосекунди Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 фотонів. Вважаючи довжину хвилі випромінювання рівною Коментар до виконання контрольних... - Частина 4М, визначити ККД установки.

424. Релятивістській протон з кінетичною енергією 500 МеВ зітхається з нерухомим протоном. Зіткнення абсолютне пружне і енергія між протонами розподіляється порівну. Знайти кут розльоту.

425. Визначити відношення релятивістського імпульсу електрона з кінетичною енергією 1,53 МеВ до комптонівського імпульсу електрона.

426. При якій швидкості ( в долях швидкості світла) релятивістська маса будь-якої частинки в 3 рази більша маси спокою.

427. Протон має імпульс 469 МеВ/с². Яку кінетичну енергію необхідно додатково надати протону, щоб його релятивістський імпульс збільшився вдвічі.

428. Швидкість електрона V=0,8c (с — швидкість світла). Визначити кінетичну енергію електрона.

429. Визначити кінетичну енергію і імпульс електрона, швидкість якого 0,92с.

430. Кінетична енергія протона дорівнює 10 ГеВ. Знайти його імпульс і швидкість.

431. Обчислити температуру поверхні Сонця, якщо відомо, що сонячна стала 1,395·10³Вт/м².

432. Яка температура печі, якщо з її віконця площею 8 см² щосекунди випромінюється 20 Дж?

433. Максимум випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла припадає на довжину хвилі 2,5 мкм. При підвищенні температури максимум змістився на 2, 375 мкм. У скільки разів змінилася температура?

434. Максимум випромінювальної здатності Сонця припадає на довжину хвилі 0,48 мкм. Вважаючи Сонце абсолютно чорним тілом, визначити енергетичну світність Сонця; потік енергії, що випромінюється Сонцем; енергію що припадає на 1 м² поверхні Землі при нормальному падінні променів.

435. Знайти довжину хвилі, яка відповідає максимуму випромінювальної здатності лампи розжарення, якщо площа поверхні нитки розжарення 25 мкмм². Потужність, яку споживає лампа, 25 Вт. Нитку лампи вважати сірим тілом з коефіцієнтом поглинання 0,3, причому 20% енергії, що споживається, передається іншим тілам внаслідок теплопровідності.

436 У скільки разів змінилася енергетична світність абсолютно чорного тіла, якщо максимум випромінювальної здатності спочатку припадав на довжину хвилі 0,7 мкм, а при підвищенні температури змістився на довжину хвилі 0,5 мкм?

437. У чорну металеву посудину, що має форму куба, налито 1 кг води при температурі 60Коментар до виконання контрольних... - Частина 4С. Знайти час остигання посудини до 15Коментар до виконання контрольних... - Частина 4С, якщо її вміщено у чорний резервуар, температуру стінок якого можна прийняти рівною 0Коментар до виконання контрольних... - Частина 4К.

438. Знайти тиск світла на стінки електричної лампочки потужністю 100 Вт. Колба лампочки відбиває 10% світла, яка падає на неї. Вважати, що вся споживана енергія йде на випромінювання. Колба лампочки являє собою сферу радіусом 5 см.

439. Паралельний пучок світла з довжиною хвилі 600 нм нормальне падає на чорну поверхню, утворюючи тиск 10 мкН/м². Знайти: а) концентрацію фотонів у цьому світлі; б) число фотонів, яке падає на одиницю площі за 1 с.

440. Чому дорівнює тиск світла на чорну поверхню, якщо енергетична освітленість поверхні дорівнює 0,15 Вт/см²? Світло падає нормально до поверхні.

441. Кінетична енергія електрона дорівнює 1,02 МеВ. Визначити довжину хвилі де-Бройля.

442. Визначити довжину хвилі де-Бройля для електрона, який рухається по першій Боровській орбіті в атомі водню.

443. a — частинка рухається по колу радіусом 0,83 см в однорідному магнітному полі, напруженість якого 30 мТл. Визначити довжину хвилі де-Бройля для a — частинки

444. Знайти довжину хвилі де-Бройля: 1) для електронів, які пройшли різницю потенціалів 1000 В; 2) для електронів, які рухаються зі швидкістю 1 Мм/с; 3) для кулі масою 1 г, яка рухається зі швидкістю 1 см/с.

445. Визначити довжину хвилі де-Бройля, яка відповідає середній квадратичній швидкості молекули водню при 20Коментар до виконання контрольних... - Частина 4.

446. Електрон прискореній різницею потенціалів 100 В. Знайти групову і фазову швидкості хвиль де –Бройля.

447. Електрон прискореній різницею потенціалів 1000 В. Знайти групову і фазову швидкості хвиль де –Бройля.

448. Електрон прискорений різницею потенціалів 0,1 МВ. Знайти групову і фазову швидкості хвиль де –Бройля.

449. Кінетична енергія електрону 1,02 МеВ. У скільки разів зміниться довжина хвилі де-Бройля, якщо кінетична енергія електрона зменшиться вдвічі.

450. Кінетична енергія електрона дорівнює Коментар до виконання контрольних... - Частина 4. Визначити довжину хвилі де-Бройля для цього електрона.

451. Частинка знаходиться в основному стані в одномірній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками. Знайти силу, з якою частинка діє на стінку. ( Зробити розрахунок для електрона в ямі розміром Коментар до виконання контрольних... - Частина 4 м ).

Реферати

 • технология переработки мелкого рогатого скота
 • Понятие «качество», качество продукции (услуги)
 • Транспортирование, приемка и предъубойное содержание скота на предприятиях мясной промышленности.
 • себестоимость связь с производительностью машин
 • технологія приготування котлета натуральна відбивна
 • гост годинникове скло
Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС