Коментар до виконання контрольних… — Частина 3

330. Вольтметр з внутрішнім опором 10кОм розрахований на вимірювання напруг до 5В. Виникла необхідність вимірювати з його допомогою напруги до 30 кВ. Обчисліть додатковий опір для таких вимірів.

331. Розряджений до напруги 11,5 В автомобільний акумулятор поставили під зарядку від джерела напруги 15В. Який додатковий опір слід приєднати до акумулятора, щоб струм заряджання не перевищував значення 1А? Внутрішній опір акумулятора 1 Ом.

332. Визначити масу міді, яка потрібна для двох провідної лінії довжиною 5 км. Напруга на шинах станції 2400 В. Потужність споживача 60 кВт. Втрата напруги в проводах 8%.

333. Яким має бути опір споживача, щоб на ньому виділялася максимальна потужність, якщо струм створюється джерелом з ЕРС 12В і внутрішнім опором 2 Ом? Який при цьому ККД джерела струму?

334. ЕРС джерела 24 В. Найбільша сила, яку може дати джерело, 10А. Визначити максимальну потужність, яка може виділитися в зовнішньому колі.

335. Електродвигун з опором обмотки 4 Ом споживає постійний струм 10А при напрузі 220В. Обчисліть повну потужність, механічну потужність і ККД двигуна.

336. Коло зібрано з однакових резисторів і однакових вольтметрів (рис.1) Перший і третій показують 10 В і 8 В. Визначити показання другого вольтметра.

337. Дві батареї з ЕРС 24 В і 36 В з’єднані, як показано на рис.2 При якому співвідношенні між внутрішніми опорами струм через гальванометр не іде?

338. У схемі на рис.3 Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=20 Ом, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=12 Ом. Спад напруги на резисторі Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 дорівнює 6 В. Знайти силу струму в усіх ділянках кола. Визначити опір Коментар до виконання контрольних... - Частина 3. Внутрішнім опором елементів знехтувати.

339. Визначити силу струмів у резисторах Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 і напругу на кінцях резистора Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, якщо ЕРС першого 2В, ЕРС другого 3 В, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=1 Ом, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=2 Ом, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=4 Ом. Внутрішнім опором джерела знехтувати. (рис.4)

340. ЕРС першої батареї 25 В, спад потенціалу на резисторі Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 становить 10 В і дорівнює спаду потенціалу на резисторі Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, а також у два рази більший від спаду потенціалу на резисторі Коментар до виконання контрольних... - Частина 3. Знайти ЕРС третьої та другої батарей. Опором батарей знехтувати. (Рис.3)

341. У схемі на рис. 5 є батарея з ЕРС 120В, опір 10 Ом, В – електричний чайник. Амперметр показує силу струму 2А. Через який проміжок часу закипить 0,5 л води, яка знаходиться у чайнику при температурі 4Коментар до виконання контрольних... - Частина 3С. Опором батареї і амперметра знехтувати, ККД чайника 76%..

342. Сила струму у провіднику опором 100 Ом рівномірно збільшується від нуля до 10А протягом 30 с. Визначити кількість теплоти, яка виділилася протягом цього часу в провіднику.

343. Визначити кількість електрики, що пройшла по резистору опором 1 Ом, при рівномірному зростанні напруги на кінцях резистора від 1В до 3 В протягом 10 с.

344. Сила струму в провіднику збільшується від 10А до 18 А, і за 5 с виділяється 200 Дж теплоти. Визначити опір провідника.

345. Необхідно від динамо-машини, у якої напруга на полюсах 230 В, зарядити 200 лужних акумуляторів. ЕРС акумулятора 1,4 В, внутрішній опір 0,01 Ом, зарядний струм 30А. Накресліть схему включення і визначить опір реостата.

346. Визначити, при якому опорі навантаження в коло віддається максимальна потужність, і накресліть графіки залежності потужності від опору навантаження.

347. Батарея складається з п’ятьох послідовно з’єднаних елементів. ЕРС кожного 1,4 В, внутрішній опір кожного 0,3 Ом. При якому струмі корисна потужність батареї 8 Вт? Визначити найбільшу корисну потужність батареї.

348. При іонізації повітря утворюються одновалентні іони. Визначити їх концентрацію, якщо при напруженості поля 1 кВ/м густина струму 0,6 мкА/мКоментар до виконання контрольних... - Частина 3. Рухомість позитивних і негативних іонів дорівнює Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 і Коментар до виконання контрольних... - Частина 3.

349. Визначити концентрацію дірок в напівпровіднику германія при такій температурі, коли його питомий опір дорівнює 0,5 Ом∙м, якщо рухомість електронів і дірок Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 і Коментар до виконання контрольних... - Частина 3.

350. При якій напруженості електричного поля концентрація одновалентних іонів в повітрі дорівнює 1,28 МмКоментар до виконання контрольних... - Частина 3, а густина струму 1,6 мкА/мКоментар до виконання контрольних... - Частина 3. Рухомість позитивних і негативних іонів дорівнює Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 і Коментар до виконання контрольних... - Частина 3.

351. Сила струму в провіднику змінюється за законом Коментар до виконання контрольних... - Частина 3. Знайти кількість електрики, що проходить через поперечний переріз провідника за час рівний половині періоду, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3= 10 А, циклічна частота 50π рад/с.

352. Сила струму в колі змінюється за законом Коментар до виконання контрольних... - Частина 3. Визначити кількість теплоти, яке виділиться в провіднику опором 10 Ом за час t=T/4, де T=10 c, Коментар до виконання контрольних... - Частина 3= 10 А. Опір провідника 100 Ом.

353. Сила струму в провіднику змінюється з часом за законом Коментар до виконання контрольних... - Частина 3=20 А, a=100 1/c. Визначити кількість теплоти, яка виділиться в провіднику за час 0,01с, якщо опір провідника 10 Ом.

354. До тонкого однорідного дротяного кільця радіусом 10 см підводять струм 1 А. Знайти індукцію магнітного поля у центрі кільця, якщо підвідні проводи, які поділяють кільце на дві дуги lКоментар до виконання контрольних... - Частина 3 і lКоментар до виконання контрольних... - Частина 3, растошовани радіально і нескінченно довгі.

355. Два витки радіусом 10 см кожний растошовани паралельно один до одного на відстані 20 см. Знайти індукцію магнітного поля в центрі кожного з витків і на середині прямої, яка з’єднує їх центри. Сила струмів у кожному витку 2 А і одного напрямку.

356. Два витки радіусом 10 см кожний растошовани паралельно один до одного на відстані 20 см. Знайти індукцію магнітного поля в центрі кожного з витків і на середині прямої, яка з’єднає їх центри. Сила струмів у кожному витку 2 А і протилежного напрямку.

357. В одній площині з нескінченно довгим прямим струмом 5 А розташована прямокутна рамка зі струмом 1 А. Знайти сили, які діють на кожну сторону рамки з боку магнітного поля прямого струму, якщо довга сторона рамки 20 см паралельна прямому струму і знаходиться від нього на відстані 5 см, менша сторона 10 см.

358. Знайти індукцію магнітного поля в центрі контуру, який має вигляд прямокутника, якщо його діагональ 0,16 м, а кут між діагоналями 30Коментар до виконання контрольних... - Частина 3 та сила струму в контурі 5А.

359. По нескінченно довгому прямому провіднику, якій зігнутий під кутом 120Коментар до виконання контрольних... - Частина 3, проходить струм силою 25 А. Знайти напруженість магнітного поля в точці, яка лежить на бісектрисі кута і віддалена від його вершини на 10 см.

360. По двох паралельних провідниках, що знаходяться один від одного на відстані 5 см, в протилежних напрямках ідуть струми по 20А у кожному. Визначити напруженість магнітного поля і індукцію в точці, що знаходиться на відстані 5 см від кожного з провідників.

361. Де і на скільки напруженість магнітного поля більше: у центрі квадратного провідника, сторона якого 5 см, чи в центрі кругового провідника, утвореного із тієї ж дротини, якщо по провіднику протікає струм 5А?

362. Напруженість магнітного поля в центрі колового витка 100 А/м. Магнітний момент 2,1АмКоментар до виконання контрольних... - Частина 3. Визначити силу струму у витку і його радіус.

363. Електрон рухається в магнітному полі по колу радіусом 2 см. Індукція поля 0,1 Тл. Визначити кінетичну енергію електрона, взявши до уваги зміну маси частинки залежно від її швидкості.

364. Електрон в однорідному магнітному полі з індукцією 0,02 Тл рухається по колу. Знайти силу еквівалентного колового струму, який створюється рухом електрона.

365. Заряджена частинка, яка має швидкість 2Мм/с, влетіла в однорідне магнітне поле з індукцією 0,26 Тл. Знайти відношення заряду частинки до її маси, якщо частинка описала в полі дугу кола радіусом 8 см. За цим відношенням визначити, яка це частинка.

366. Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 7 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої 1 см і крок 24,19 см. Визначити період обертання електрона та його швидкість.

367. Електрон рухається в магнітному полі, індукція якого 3 мТл по гвинтовій лінії, радіус якої 3 см і крок 6 см. Визначити швидкість електрона.

368. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,05 Тл знаходиться прямий провідник довжиною 10 см, розміщений перпендикулярно до лінії індукції. По провіднику проходить струм силою 2 А. Під дією сил поля провідник перемістився на відстань 4 см. Знайти роботу сил поля.

Реферати

 • Влияние отклонений на технологический процесс производства сыра
 • мясо переробні пілприемства
 • біохімічні процеси у вині курсові
 • технологических процессов на предприятии пищевой промышленности по производству маргарина
 • понятие и показатели качества продукции
 • Производственный ветеринарно санитарный контроль вяленой и сушёной рыбы
 • Клиент для комментариев WordPress
Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС