Громадянське суспільство — №3

Основою ідеєю громадянського суспільства практично всі вчені вважають проблему людини. Громадянське суспільство – це сукупність моральних, релігійних, національних, соціально-економічних, сімейних відношень та інститутів, за допомогою яких задовольняються інтереси індивідів та груп.

3. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

Соціально-економічні й політичні реформи в Україні, починаючи з 1990-х років, створюють важливі передумови становлення громадянського суспільства в Україні. Варто зазначити, що якоюсь мірою громадянське суспільство існувало в нашій державі й у радянські часи. Але в авторитарно-тоталітарному суспільстві сфера приватного життя людей підкорялася державі, скорочувалася до масштабів вільнодумства «на кухні». Роздержавлення власності заклало основу економічної незалежності особистості. Однак в активі держави як і раніше зберігається непропорційно велика частина засобів виробництва. Значна частина власності, що зараз не є державною, була привласнена «новою» старою бюрократією, але вже на правах приватної. Основна маса населення й зараз залишається найманими робітниками. При цьому умови наймання для багатьох істотно погіршилися: зросла тривалість робочого дня, відсутні соціальні гарантії зайнятості й т. п. Значна частина працездатного населення не включена до активної економічної діяльності, у першу чергу, через фіскальну податкову політику. Істотну роль в економіці відіграє кримінальний бізнес.

У цих умовах політичні, суспільні проблеми відходять на другий план, поступаючись необхідності задоволення життєвих потреб громадянина, його родини.

Для становлення громадянського суспільства необхідною умовою є також наявність розвинутої, різноманітної соціальної структури. При цьому, як уже зазначалося раніше-особливе значення має наявність економічно забезпеченого й незалежного «середнього класу». За роки незалежності в Україні сформувався «середній клас», але його частка в соціальній структурі суспільства дуже низька (за даними соціологічних досліджень від 10 до 15 %). Більше того, відбулася люмпенізація численних верств населення, поляризація на багатих і бідних. Більше 2/3 населення України знаходяться у стані нижче «середнього класу» й існують в умовах невизначеності й непевності.

Найбільших успіхів Україна досягла в розвитку й розгалуженості демократії. Свідченням цьому є діяльність численних політичних партій і суспільних об’єднань громадян, розвиток різноманітних засобів масової інформації. В умовах громадянського суспільства партії виражають інтереси й формулюють політичні пріоритети певних соціальних груп. Той факт, що парламент України починаючи з 2006 р. формується на пропорційній виборчій системі, тобто на партійній основі, повинен сприяти посиленню зв’язків між державою й громадянами.

І все-таки, незважаючи на всі перешкоди й складності, громадянське суспільство в Україні усе наполегливіше заявляє про себе. Доказом цього є події кінця 2004 — початку 2005 р. — «помаранчева революція». Вона відбулася за підтримки середнього класу і висловила прагнення широких верств населення контролювати діяльність влади. Наступні події показали, що інститути громадянського суспільства в Україні не одержали ще належного розвитку й у подальшому необхідно багато зусиль для того, щоб реформувати державу, суспільство й самого громадянина.

Основними шляхами побудови громадянського суспільства в Україні є:

підвищення політичної культури населення, створення нових можливостей участі громадян в управлінні державними і суспільними справами;

активізація процесу роздержавлення усіх сфер суспільного життя, формування справжніх інститутів громадянського суспільства як ринкового, так і неринкового характеру (благодійні фонди, споживчі товариства, асоціації тощо), розвиток різних форм громадського самоврядування і самодіяльності;

максимальне розширення сфери судового захисту прав і свобод людини, формування поваги до права і закону;

зміцнення свободи інформації та гласності, відкритості суспільства на основі щонайширших зв’язків із зарубіжним світом;

піднесення рівня суспільної свідомості, подолання явищ соціальної пасивності, оскільки справа не тільки в наявності демократичних установ і процедур та інформованості населення, але й у вмінні жити в умовах демократії, користуватися її благами, в готовності до постійного удосконалення політичної системи відповідно до змін конкретно-історичних умов.

2. Термінологічний словник

Альтернатива – можливість вибору з двох взаємовиключаючих можливостей.

Громадянське суспільство – сфера неполітичних відносин у суспільстві (економічних, духовних, релігійних, приватних, сімейних); галузь самовиявлення інтересів і волі вільних індивідумів. У демократичних системах громадянське суспільство зумовлює, визначає сферу діяльності держави та її органів.

Маргінальні верстви – соціальні групи, які внаслідок еволюційний або революційних змін у суспільстві виходять за межі раніше встановлених соціальних спільнот; характеризуються приналежністю до двох або більше соціальних.

3. Рекомендована література

Погорілий Д. Є. Політологія : кредитно-модульний курс : Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури. Фірма «Інкос», 2008.

Піча В. М. Політологія. Конспект лекцій. /В. М.Піча. Н. М.Хома. – Львів: „Новий світ-2000”, „Альтаїр”, 2008.

Політологія / За ред. О. В.Бабкіної, В. П.Горбатенка. — К.: Вид. центр «Академія» 2010.

Практикум з політології /Ред. Ф.М. Кирилюк. – К.: „Комп’ютерпрес”, 2004.

Соколов В. Громадянське суспільство. Дійові особи та виконавці // Віче. – 2003. — №4. – С. 24-27.

Холод В. В. Політологія. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.

Юрій М. Ф. Політологія : Підручник / М. Ф. Юрій. — К. : Дакор, КНТ, 2006.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС