Глосарій цільова_функція — функція, що виражає критерій…

Глосарій

Цільова_функція — функція, що виражає критерій оптимальності задачі в математичній формі.

Модель — це відображення найбільш суттєвих характеристик взаємозв’язків та процесів реальних систем.

Моделювання — це відтворення або імітування деякої існуючої системи на спеціально побудованій моделі.

Економіко_математична_модель — це опис кількісних взаємозв’язків та взаємозалежностей економічних систем чи процесів в математичній формі.

Задачі_Опуклого_Програмування — це задачі, розв’язком яких є максимум опуклої чи мінімум увігнутої функції.

Задачі Квадратичного_програмування – задачі, в яких необхідно знайти максимум чи мінімум квадратичної функції за умови, що її змінні задовольняють деяку систему лінійних обмежень (нерівностей чи рівнянь)

Задачі_Цілочислового_Програмування – задачі, в яких невідомі можуть приймати тільки цілі значення.

Задачі_Параметричного_Програмування – задачі, в яких цільова функція або коефіцієнти системи обмежень залежать від деяких параметрів.

Задачі_Дробово_лінійного_програмування – задачі, в яких цільова функція є співвідношенням двох лінійних функцій.

Задачі_Стохастичного_Програмування – задачі, в яких цільова функція або система обмежень містять випадкові величини.

Задачі_Динамічного Програмування – задачі, процес розв’язання яких є багатоетапним.

Багатокутник розв’язків визначається як спільна частина півплощин, що визначаються із системи обмежень

Правило_прямокутника

Н. Е.- новий елемент; С. Е.- старий елемент; В. Е.Р.- відповідний елемент по рядку; В. Е.С.- відповідний елемент по стовпчику; Г. Е.- генеральний елемент.

Направляючий (генеральний) стовпчик – стовпчик, якому відповідає найбільший по модулю серед від’ємних елементів Δі m+1-го рядка симплексної таблиці.

Математичне_програмування – математична дисципліна, яка займається вивченням екстремальних задач та розробкою методів їх розв’язку.

Симплексний_метод це найбільш поширений метод роз’язку задач лінійного програмування.

Задача в якій потрібно знайти максимальне значення функції

F=C1X1+C2X2+…+Cnxn — МхN+1 — …-Mxn+M

При умовах

Де М – деяке досить велике додатне число, конкретне значення якого як правило не задається, називається Розширеною_задачею По відношенню до задачі (1) — (2).

Розширена задача має опорний план Х=(0; 0; …; 0; B1; B2; …; Bm),

N нулів

Що визначається системою одиничних векторів Pn+1, Pn+2, … , Pn+M, які утворюють базис
m-го векторного простору, що дістав назву Штучного. Вектори Pn+1, Pn+2, … , Pn+M і змінні називають Штучними.

Дві задачі лінійного програмування, що володіють вказаними властивостями називаються симетричними взаємоДвоїстими_Задачами (двоїстими задачами).

Будь – який невід’ємний розв’язок системи лінійних рівнянь (2) і (3), що визначається матрицею називається Планом_Транспортної Задачі.

План , при якому функція (1) набуває свого мінімального значення називається Оптимальним_Планом Транспортної задачі

Якщо загальна потреба у вантажі у пунктах призначення дорівнює загальним запаси вантажу у пунктах відправлення, тобто то модель такої транспортної задачі називається Закритою.

Якщо загальна потреба у вантажі у пунктах призначення не дорівнює загальним запаси вантажу у пунктах відправлення, тобто то модель такої транспортної задачі називається Відкритою

Клітиною_перерахунку називають клітинку, в якій сума потенціалів найбільш перевищує оцінку.

При розв’язанні задачі на мінімум План_вважається_оптимальним В тому випадку, якщо для всіх вільних клітинок дотримується вимога: Ui +Vj £Cij, а для зайнятих Ui +Vj =Cij.

Для перевірки плану на оптимальність використовують систему оцінок (Потенціалів) рядків і стовпчиків, що розраховуються за правилом: для будь-якої заповненої клітинки сума потенціалів відповідного рядка і стовпчика повинна дорівнюватися оцінці (вартість перевезення одиниці вантажу або відстань) цієї клітини.

Ui +Vj =Cij

Де: Cij — оцінка клітинки;

I — рядки (I = 1, 2, … , M),

J – стовпчики ( J=1, 2, … , H)

Ui — оцінка I–го рядка (I = 1, 2, … M)

Vj – оцінка J–го стовпця (J = 1, 2, … H)

Метод Північно_Західного_кута при знаходженні опорного плану транспортної задачі на кожному кроці розглядають перший пункт відправлення і перший пункт призначення із тих, що залишилися. Заповнення клітинок таблиці умов починається із лівої верхньої клітинки для невідомого Х11 (північно – західний кут) і закінчують для невідомого ХMn.

Задача полягає в тому, щоб визначити план випуску продукції, при якому мінімізуються сумарні витрати, пов’язані з виробництвом та зберіганням продукції. Часто цю задачу скорочено називають Задачею_згладжування_виробництва

Вартість_виробництва J одиниць продукції протягом i — го періоду позначається PCi(J) і визначається співвідношенням:

Tagged with: , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС