Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… — №4

Політична_економія – наука про економічні відносини між людьми та закони, що виникають з приводу виробництва, обміну, розподілу, привласнення і споживання матеріальних благ і послуг.

Попередільний_попроцесний_метод використовується у послідовних виробництвах (коли один технологічний процес настає за іншим) де він розділяється на окремі частини – переділи (процеси) і за кожним із них окремо обчисляються витрати.

Порівняльний_Рахунок рахунок, який отримується в результаті закриття номінальних рахунків в кінці звітного періоду (79 «Фінансові результати»).

Послідовність — принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.

Поточний_архів створюється в бухгалтерії для зберігання документів за поточний рік чи місяць, по яких складено і подано за встановленими адресами бухгалтерську звітність і ті, до яких працівники бухгалтерії часто звертаються.

Поточний_баланс — це баланс підприємства на певну дату, що характеризує наявність засобів і джерел.

Поточні_зобов_язання зобов’язання, що підлягають погашенню протягом операційного циклу або протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу.

Початкове_сальдо_активного_рахунка – це залишок господарських засобів на початок звітного періоду.

Початкове_сальдо_пасивного_рахунка – це залишок джерел формування господарських засобів на початок звітного періоду.

Правдивість – вимога до бухгалтерського балансу, зміст якої полягає у тому, що всі дані бухгалтерського балансу заповнюються на підставі перевірених даних бухгалтерського обліку про здійснені господарські операції, які в свою чергу відображаються в обліку тільки на підставі первинних документів.

Превалювання_сутності_над_формою — принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Предмет_бухгалтерського_обліку економічні процеси, які супроводжуються змінами в складі господарських засобів і їх джерел утворення в підприємствах, організаціях і установах в процесі розширеного відтворення, тобто це кількісна та якісна характеристика наявності й руху господарських засобів, джерел їх утворення в процесі виробничої діяльності та її результатів.

Предмети_праці – це активи підприємства, що використовуються в процесі виробництва протягом одного виробничого циклу і переносять свою вартість на виготовлену продукцію одразу.

Принцип_однаковості_оцінки полягає в тім, що на всіх підприємствах протягом тривалого періоду однакові засоби мають однаковий порядок оцінки, який регулюється органами, що здійснюють керівництво бухгалтерським обліком.

Продажна_вартість – вартість, за якою підприємство реалізовує (продає) товар.

Простий_метод використовується моновиробництвах (виробництво електроенергії, видобування нафти, вугілля та ін.) де всі витрати безпосередньо відносяться на виготовлений продукт.

Прості_записи це записи, виконані в одному примірнику.

Прості_затрати є однорідними і не потребують розчленування на окремі складові частини.

Процес_виробництва – це виробнича діяльність, де господарські засоби або оборотні активи сфери виробництва з’єднуються з робочою силою.

Процес_постачання це виробнича діяльність підприємства починається із забезпечення його необхідними засобами виробництва.

Процес_реалізації — завершальна стадія кругообігу господарських засобів.

Прямі_витрати — такі, що відразу включаються в собівартість конкретного виду продукції на підставі відповідних документів;

Разові_Документи це документи, які використовуються для оформлення однієї або кількох однорідних операцій, які записують до документа одночасно.

Рахунки_бухгалтерського_обліку – це спосіб поточного відображення і економічного групування господарських операцій, а також господарських засобів і джерел їх утворення з метою оперативного контролю за їх наявністю і рухом.

Реальність_оцінки відображає відповідність грошового виразу вартості об’єкта затратам живої та уречевленої праці, вкладеної в нього.

Регістри_кількісного_обліку – це такі форми, які пристосовані для обліку руху ТМЦ тільки в кількісному вимірнику.

Регулюючі_Рахунки призначені для регулювання (уточнення) оцінки господарських засобів або джерел їх формування.

Регулюючі_статті – це такі, які уточнюють (регулюють) величину основної статті, зменшують її чи збільшують.

Річний_баланс — це баланс станом на 31 грудня.

Розподільчий_баланс — складається для підприємства, що розділяється на декілька. При цьому розділяється майно і борги для кожного окремо створеного підприємства.

РозпорядчІ_Документи – це документи, що містять наказ або завдання на здійснення господарської операції.

Розрахункові_Рахунки призначені для обліку і контролю взаєморозрахунків між нашим підприємством та його партнерами, фізичними особами чи державою.

Сальдовий_баланс відображає тільки залишки засобів і джерел на певну дату.

Синтетичні_регістри – це регістри, які призначені для відображення економічно однорідних господарських операцій на синтетичних рахунках у грошовому вимірнику.

Синтетичні_регістри – це регістри, які призначені для відображення економічно однорідних господарських операцій на синтетичних рахунках у грошовому вимірнику.

Система_Рахунків – спосіб систематизації та поточного відображення стану та руху господарських засобів і їх джерел, господарських процесів і їх результатів для оперативного контролю за ними.

Систематичні_облікові_регістри — призначені для однорідного групування господарських операцій, які записуються у відповідності з їх економічним змістом на рахунках бухгалтерського обліку. Наприклад, Головна книга, Журнали-ордери.

Складний_запис – це бухгалтерський запис, при якому дебетують кілька рахунків і, на загальну суму записів по дебету, кредитують один рахунок, або навпаки, — на загальну суму записів по кредиту декількох рахунків дебетують один рахунок.

Складні_комплексні_затрати складаються із різноманітних за економічним змістом елементами (затрати на утримання основних засобів, затрати по організації виробництва і управління).

Собівартість – сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві.

Спосіб_додаткової_проводки застосовується тоді, коли допущено помилку при запису суми (сума менша, ніж повинна бути насправді), а кореспондуючі рахунки міняти не слід.

Статистичний_Облік це система вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв’язку з якісною стороною.

Субрахунки – це проміжна ланка між синтетичним і аналітичним обліком. За їх допомогою здійснюється додаткове групування даних аналітичного обліку з метою одержання узагальнених даних про окремі об’єкти усередині певного синтетичного рахунка.

Суцільна_інвентаризація – це перевірка фактичної наявності всіх ТМЦ, що перебувають в місцях зберігання (на складах, коморах, відділеннях тощо)

Теорія_Бухгалтерського_Обліку це наука про завдання, предмет, метод, техніку, форми та організацію бухгалтерського обліку.

Третій_тип_операцій операції, в яку вступає одна активна стаття і одна пасивна, в результаті чого збільшується вартість активів та вартість джерел, а значить підсумок балансу теж збільшується на одну й ту саму суму — суму операції.

Трудові_Баланси – характеризують кількість і склад трудових ресурсів, їх розподіл та використання. Складаються в середньосписковій кількості працівників, як на рівні підприємства так і галузі, народного господарства в цілому.

Трудові_Вимірники – вимірники, які використовуються для визначення кількості затраченої праці в одиницях робочого часу.

Управлінський_Облік це облік про хід процесів виробництва і його результати.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС