Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… — №2

Збірно_Розподільчі_рахунки – це рахунки, які представлені рахунком 91 «Загальновиробничі витрати».

Зведений_баланс — складається відомствами, міністерствами по групі підприємств.

Зведені_Документи – це документи, які складають на підставі даних однорідних первинних документів шляхом групування і узагальнення показників (звіти касира, авансові звіти, відомості розподілу нарахованої заробітної плати та ін.).

Звітність це система узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати господарської діяльності підприємства за звітний період.

Зобов_язання це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зовнішні_документи рахунки-фактури, які надходять від постачальників разом з ТМЦ, або приймальні квитанції, які надсилають покупці нашої готової продукції та ін.

Зовнішні_користувачі – це акціонери, органи державного управління, установи банків та інші користувачі, які користуються фінансовою звітністю підприємств.

Зрозумілість_та_єдність – вимога до бухгалтерського балансу, зміст якої полягає у складанні балансу у відповідності з принципами, що викладені в Законі та методологією, що викладена в стандартах обліку, зокрема П(С)БО 2 «Баланс», тому він є зрозумілим для всіх користувачів, ознайомлених з цими принципами та методикою.

Інвентаризація – це перевірка і документальне підтвердження наявності та стану матеріальних та інших цінностей, основних засобів та вкладень підприємства, розрахунків і зобов’язань, звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку, врегулювання виявлених різниць та відображення результатів інвентаризації в обліку.

Інвентаризація – це перевірка і документальне підтвердження наявності та стану матеріальних та інших цінностей, основних засобів та вкладень підприємства, розрахунків і зобов’язань, звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку, врегулювання виявлених різниць та відображення результатів інвентаризації в обліку.

Інвентаризація – це періодична перевірка наявності та стану ТМЦ (основних і оборотних засобів) в натурі, а також наявності коштів. Інвентаризувати – значить виконувати технічні дії зі складання опису інвентарю, майна.

Інвентаризація – це періодична перевірка наявності та фактичного стану ТМЦ (основних і оборотних засобів) в натурі, а також наявності коштів. Інвентаризувати – значить виконувати технічні дії зі складання опису інвентарю, майна.

Індивідуальний_баланс — баланс конкретного підприємства.

Історична_фактична_собівартість — принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Калькулювання – це спосіб групування витрат і визначення собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції та виконаних робіт.

Калькуляція – це спосіб вартісного вимірювання процесів придбання матеріальних цінностей, виробництва продукції, їх реалізації, а також окремих етапів процесу розширеного відтворення.

Кінцеве_сальдо_активного_рахунка – це сума господарських засобів на кінець звітного періоду.

Кінцеве_сальдо_ПасивНого_рахунка – це сума джерел формування господарських засобів на кінець звітного періоду.

Кінцеве_сальдо_по_дебету_активно_пасивного_рахунка – це залишок дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду (тобто сума заборгованості нашому підприємству).

Кінцеве_сальдо_по_кредиту_активно_пасивного_рахунка – це сума кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду (тобто залишок заборгованості нашого підприємства перед постачальниками, підрядниками, бюджетом та ін.).

Класифікація_Документів — це поділ їх на групи за певними ознаками.

Класифікація_Рахунків – це групування рахунків за певними однорідними ознаками.

Комбіновані_Документи — це документи, які за своїм змістом і призначенням поєднують в собі функції кількох видів документів.

Комбіновані_облікові_регістри — це такі, в яких хронологічні і систематичні записи ведуть одночасно.

Комбіновані_регістри — призначені для одночасного відображення даних аналітичного обліку і узагальнення цієї інформації тут же з метою отримання синтетичних показників.

Консолідований_баланс — складають підприємства, що мають дочірні підприємства або філії.

Контокорентні_регістри – найбільше розповсюджується для обліку розрахункових операцій.

Контрактивні_рахунки – це пасивні рахунки, які протипоставлені активним рахункам.

Контрпасивні_рахунки – це активні рахунки, які регулюють оцінку пасивних рахунків і протипоставлені пасивним рахункам.

Копіювальні_записи виконують тоді, коли треба мати копії документів.

Коректурний_спосіб це спосіб, СУть якого полягає в тому, що неправильно зроблений запис закреслюється однією рискою так, щоб можна було прочитати зміст закресленого, а над ним роблять запис правильної суми.

Кореспонденція_рахунків – це взаємозв’язок рахунків бухгалтерського обліку, що виникає внаслідок відображення на них господарських операцій подвійним записом, а самі рахунки – Кореспондуючими.

Кредит – права сторона рахунків бухгалтерського обліку.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС