Глосарій Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової… — №1

Глосарій

Автоматизована_форма_обліку передбачає виконання облікової роботи на електронно-обчислювальних машинах з використанням спеціального програмного забезпечення.

Автономність — принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.

Активні_рахунки – це рахунки на яких відображається стан і рух господарських засобів.

Активно_пасивні_Рахунки це рахунки, які на початок звітного періоду можуть бути активними, а через деякий час, внаслідок відображення господарських операцій, можуть мати сальдо по кредиту, тобто виглядати як пасивні рахунки. Інколи, взагалі, такі рахунки можуть мати розгорнуте сальдо, тобто, одночасно мають сальдо і по дебету і по кредиту. Через це, такі рахунки називаються ще «космополіти».

Аналітичні_рахунки – це рахунки, які дають детальну характеристику об’єктів бухгалтерського обліку. За допомогою аналітичних рахунків дані синтетичного обліку деталізуються, конкретизуються.

Аналітичні_регістри — призначені для відображення операцій по аналітичним рахункам.

Багатопозиційні_Документи — це документи, які відображають рух кількох матеріалів.

Баланс – подвійне групування засобів підприємства та їх узагальнене відображення в грошовому вимірнику на певну дату.

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Баланс — це система операцій взаємопов’язаних показників, які характеризують співвідношення чи рівновагу в явищах або процесах, що періодично змінюються.

Безперервність — принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі.

Брутто_баланс — це такий, до валюти якого включені регулюючі статті.

Бухгалтерська_наука це наука про систему отримання і обробку економічної інформації з метою визначення оцінки економічної діяльності для контролю і управління підприємством.

Бухгалтерський_Баланс – спостереження і контроль за наявністю і використанням засобів виробництва і джерел їх утворення.

Бухгалтерський_Облік це система суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел їх утворення в процесі їх кругообігу.

Бухгалтерські_книги – це окремі листки спеціально розкреслені і міцно переплетені (зброшуровані), призначені для відображення господарських операцій.

Бухгалтерські_проводки – це відображення господарських операцій по дебету і кредиту відповідних кореспондуючих рахунків із зазначенням суми господарської операції.

Бюджетно_розподільчі_рахунки — застосовують для збирання та розподілу витрат і доходів між суміжними звітними періодами.

Валюта_балансу — підсумок балансу.

Вартісні_баланси — складаються лише у вартісному вираженні на рівні окремих підприємств, галузей, країни.

Вартісні_грошові_вимірники — вимірники, що використовуються для узагальненого відображення наявності та руху засобів підприємства, господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошовому вимірнику.

Вибіркова_Інвентаризація охоплює перевірку окремих видів цінностей. Особливо це стосується перевірки дорогоцінних та дефіцитних речей.

Виправдні_Документи — це такі документи, які оформлюють вже після здійснення господарської операції.

Витрати_виробництва – це витрати робочої сили, предметів праці і засобів праці, тобто витрати живої і уречевленої праці, використаної в процесі виробництва.

Витрати_майбутніх_періодів – це здійснені витрати, що мали місце протягом звітного періоду, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети та журнали тощо).

Власні_засоби – фонди, резерви, бюджетне і цільове фінансування, прибуток.

Внутрішні_Документи — усі первинні документи складені у підрозділах.

Внутрішні_користувачі – це менеджери підприємства, які безпосередньо здійснюють управління підприємством.

Вступний_баланс — це баланс на початок звітного періоду.

Господарська_операція — це дія або подія, що викликає зміни в складі активів та джерел підприємства.

Господарський_Облік це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності для контролю і управління.

Графік_Документообігу — затверджений порядок обробки інформації, що зазначена в первинних документах.

Грошові_Рахунки – призначені для обліку і контролю за наявністю і рухом грошових коштів.

Дебет – ліва сторона рахунків бухгалтерського обліку.

Довгострокові_зобов_язання зобов’язання, що підлягають погашенню протягом періоду, що триваліший від операційного циклу або протягом періоду більше 12 місяців, починаючи з дати балансу.

Документ — це будь-яке офіційне свідчення, доказ достовірності дії, пред­мета, поняття.

Документи_Бухгалтерського_Оформлення — це такі, які складають працівники бухгалтерії для підготовки облікових записів, а також для полегшення, скорочення, спрощення облікових записів.

Документообіг – це організована системастворення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів.

Документообіг – це рух документів в процесі їх оперативного використання і бухгалтерського опрацювання з моменту складання або одержання від інших підприємств до передачі на зберігання в архів після запису в облікові регістри.

Документування – спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку, які дозволяють проводити суцільний і безперервний метод спостереження за ними.

ДОкументування це відображення господарських операцій в бухгалтерських документах. ДОкументаціЯ це сукупність бухгалтерських документів.

Доповнюючі_рахунки – це рахунки, які збільшують оцінку облікових об’єктів.

Доходи_майбутніх_періодів — доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до майбутніх звітних періодів (одержана в рахунок майбутніх періодів орендна плата від орендарів тощо).

Дочірні_підприємства це підприємства, які є юридичними особами, але над ними здійснюється постійне право на визнання стратегічної політики в питаннях поточної, інвестиційної та фінансової діяльності з боку материнського підприємства.

Другий_тип_операцій операції, які викликають зміни у двох пасивних статтях. Вони призводять до перегрупування статей пасиву, але підсумок балансу не змінюється.

Єдиний_грошовий_вимірник — принцип бухгалтерського обліку, зміст якого полягає в тому, що вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці.

Жива_праця представляє собою робочу силу.

Завдання_балансу — дати узагальнену інформацію про активи і їх джерела в грошовому вимірнику на певну дату.

Закриті_рахунки – це рахунки, які не мають кінцевого сальдо.

Закриття_рахунків – процес перенесення залишків.

Залучені_позикові_Засоби – кредиторська заборгованість, позики, кредити.

Засоби_В_Сфері_Виробництва – засоби праці, предмети праці.

Засоби_В_Сфері_Обігу – предмети обігу, грошові засоби, засоби в розрахунках, засоби, що обслуговують сферу обігу.

Засоби_Невиробничої_Сфери – житлові споруди, обладнання, дитячі заклади, бібліотеки, медпункти та їх обладнання.

Засоби_праці – це засоби, що використовуютьс підприємством у процесі виробництва тривалий час протягом декількох виробничих циклів і переносять свою вартість на виготовлену продукцію частками у вигляді амортизаційних відрахувань.

Затрати_в_сфері_капітальних_інвестицій це затрати по будівництву, придбанню основних засобів і т. ін.

Затрати_в_сфері_культурно_побутового_обслуговування утримання бібліотек, будинків культури.

Затрати_в_сфері_обігу — це затрати здійснювані на стадії заготівлі і реалізації (це витрати по транспортуванню продукції, на утримання кіосків, складів для продукції на ринку та ін.)

Затрати_в_сфері_управління — це затрати праці і загальновиробничого персоналу тощо.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС