Глосарій

ГЛОСАРІЙ

ECTS — European Communiti Course Credit Transfer System (Європейська сис трансферу оцінок) — це кредитна сис, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень і переведення їх з одного інституту до іншого. Як ефективний інструмент створення взаємозаліку та управління академічним впровадженням сис ECTS підтримує європейську мобільність. Переведення створено наданням деталізованої інформації з курсу навчання.

Антропогенний чинник – безпосередній вплив людини на організми або вплив на організми через зміну людиною їхнього середовища перебування.

Бакалавр — (від лат. baccalarius, франц. bachelier, англ. bachelor) — другий рівень кваліфікації фахівців — освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальноосвітню підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані вміння і знання для вирішення типових професійних завдань у певній галузі економіки, промисловості, науки, техніки, культури.

Бібліографія — галузь науково-практичної діяльності, завданням якої є бібліографічна інформація про твори друку (чи інші документи) з метою впливу на використання їх у суспільствіоблік; опис здобутків друку, супроводжуючи його нерідко короткою характеристикою джерела.

Бібліотека — культурно-освітній і науково-інформаційний заклад, який збирає і зберігає друковані й рукописні матеріали, організовує громадське користування літературою й провадить довідково-бібліографічну роботу.

Вихід продукту —’ це відношення кількості фактично от­риманого продукту до його вмісту в вихідній сировині.

Вихідна тваринна сировина (м’ясо, риба, яйця) — складний біологічний об’єкт, якому притаманні певні фізіологічні особливості.

Відходи — зменшення маси сировини і проміжних про­дуктів за рахунок видалення з них під час переробки неїстівних або малоцінних частин (кісточки, насіння плодів і овочів, плодоніжки, луска, нутрощі риби, сухожилля та кістки м’яса). Якщо ці відходи в подальшому переробляються, їх на­зивають вторинними ресурсами.

Вода — найпоширеніша речовина на землі і в живій природі. Є живі організми (медуза), що складаються на 99 % з води. Біля половини всієї кількості води, що знаходиться в людському організмі укладено в м’язах. У бруньках і легенях людини — більше 80% води.

Втрати — це природне зменшення маси сировини і проміжних продуктів за рахунок випаровування вологи, витікання, розпилювання, прилипання та інших причин.

Готові вироби – продукти, доведені до стану готового до споживання і які реалізуються.

Графік навчального процесу встановлює початок і закінчення навчальних занять по курсах, канікул, практик, завершального етапу фахової підготовки (дипломне проектування, захист дипломного проекту (роботи), державні іспити).

Графічна робота – відображення знань студентів у кресленнях, графіках, діаграмах, гістограмах, таблицях, ілюстраціях, ескізах, замальовках. Виконують за завданням і під керівництвом викладача. Застосовують під час вивчення теоретичних навчальних предметів на всіх етапах навчання.

Державна атестація студентів – атестація, яка здійснюється після завершення ними навчання на підставі оцінки рівня набутих ними професійних знань, умінь та навичок.

Державний стандарт (держстандарт) – стандарт, прийнятий державним комітетом стандартизації.

Дипломний проект — письмовий звіт про проведене дослідження і є заключним етапом навчання студентів.

Екологія (від грец. оікос, — середовище і Ьбуос, — вчення) — розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідношень організмів з навколишнім середовищем, а також організацію і функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери). Розрізняють Е. загальну, що досліджує основні принципи організації і функціонування різних надорганізмових систем, і спеціальну, предметом якої є вивчення взаємовідношень певних екологічних груп організмів з навколишнім середовищем.

Заклад ресторанного господарства – організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торгівельну діяльність: виробляє і (або) дозволяє, продає і організує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів.

Заклади швидкого обслуговування – заклади, де застосовують метод самообслуговування і пропонують обмежений асортимент продукції, що прискорює процес обслуговування.

Інженер (від лат. іngenium – здібність, винахідливість) – спеціаліст з вищою технічною освітою.

Інтенсивність процесу — кількість продукту, вироблено­го за одиницю часу, віднесена до робочої довжини, площі або обсягу робочого органу машини. Замість інтенсивності проце­су іноді визначають питому продуктивність, або швидкість пе­ретворення продукту при технологічній обробці.

Клас закладу — сукупність відмінних ознак закладу ресторанного господарства певного типу, яка характеризує рівень вимог до продукції власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування та дозвілля споживачів.

Клуби – заклади, що об’єднують споживачів за інтересами та особливостями смаків відкриваються на їх базі заклади ресторанного господарства.

Курсовий проект — письмовий звіт про проведене дослідження з будь-яких питань чи проблем та отриманих результатів.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якій студент під керівництвом викладача самостійно проводить експерименти або дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, здобуває практичні навички роботи з лабораторним устаткуванням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретно предметній області.

(від латинського «lection» — читання) – одна з основних форм проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для засвоєння теоретичного матеріал; інформативно-доказовий виклад великого по обсягу, логічно складного навчального матеріалу.

Люкс – вишуканість інтер’єру, високий рівень комфортності, широкий вибір послуг, асортимент оригінальних, вишуканих замовних і фірмових страв, виробів для ресторанів, широкий вибір замовних і фірмових напоїв, коктейлів – для барів.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра чи спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру.

Матеріальний баланс — рівність маси сировини, ма­теріалів, які надходять на переробку, з масою проміжного або кінцевого продукту, сумарними відходами та втратами у ви­робництві. У харчових виробництвах матеріальний баланс на­зивають продуктовим розрахунком. Він може складатися як для окремої операції, стадії, так і для процесу в цілому. Про­дуктові розрахунки широко використовують як при проекту­ванні, так і при обліку витрат сировини, матеріалів, відходів і робочих агентів, а також виходу готової продукції.

Міждержавний стандарт – стандарт, прийнятий країнами, що приєдналися до угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації і застосовуваний ними безпосередньо.

Міжнародний стандарт – стандарт, прийнятий міжнародною організацією із стандартизації. Національний стандарт – стандарт, прийнятий національним органом із стандартизації однієї держави.

Мінеральні речовини— забезпечують водно-сольовий обмін, беруть участь у кровотворенні, пластичних процесах і т. д. В організмі людини утримується різна кількість мінеральних речовин і в залежності від цього їх поділяють на мікроелементи (Ca, P, Cl, S, K, Na, Mg), і мікроелементи (Fe, Cu, Ca, Mn, F, I).

Молочний жир — сумішшю три гліцеридів високо — та низькомолекулярних жирних кислот, фосфоліпідів та стеринів.

М’ясні субпродукти — це переважно внутрішні та деякі інші органи тварин, що видаляються під час первинної переробки м’ясних туш.

М’ясо — комплекс м’язової, жирової, сполучної, хрящової та кісткової тканин в їх природній комбінації.

Навчальний план це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки фахівця і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, форми проведення підсумкового контролю, державної атестації, практичної підготовки, обсяг часу на самостійну роботу студентів.

Напівфабрикати – продукти, що пройшли стадію первинної обробки, але ще не придатні до споживання.

Науково-дослідна робота – пошукові задачі і проекти, що передбачають індивідуалізацію навчання, розширення обсягу знань студентів.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика Випускника вищого навчального закладу (ОКХ) відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих якостей, систему виробничих функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації.

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця.

Пастеризація — теплова обробка при температурі 63—85°С.

Потужність лінії — кількість готової продукції, яка ви­робляється на лінії за певний час. Позначається в облікових одиницях — абсолютних або умовних (наприклад в тоннах або в тубах за годину, зміну чи рік).

Практика – це вид навчальної діяльності, основним змістом якої є виконання практичних навчальних або виробничих завдань на підприємстві або в установі, що відповідає характеру професійної діяльності майбутнього фахівця.

– форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує уміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Продуктивність машини — кількість сировини, проміжного продукту або кінцевої продукції, яка обробляється в машині за одиницю часу.

Ресторан – за походженням від французького «restorantos», тобто реставрувати (відновлювати, укріплювати шлунки) найбільш розповсюджене підприємство ресторанного господарства з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування і комфорту у поєднанні з організуванням відпочинку і дозвілля споживачів.

Ресторани, бари та кафе — сервісні заклади ресторанного господарства, тобто різновиду закладів з обслуговуванням офіціантами та значною часткою фірмових та замовних страв і напоїв із продукції власного виробництва.

Ресторанне господарство – це сфера виробничо-торговельної діяльності, в якій виробляють і продають продукцію власного виробництва та закупні товари, як правило, призначенні для споживання на місці, з організацією дозвілля або без нього.

Риба — водна сировина значно поступається м’ясній сировині за обсягами виробництва та використання, проте за хімічним складом, харчовою, біологічною цінністю та калорійністю майже дорівнює їй, а за економічними показниками — перевищує.

Самостійна робота — робота системності, послідовності в виконанні задач, поставлених на х, семінарських і практичних заняттях.

СамостійністьСис навичок свідомої самоорганізації.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, по яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Сировина – це вихідні матеріали, продукти призначені для обробки і переробки.

Сквашування – відбувається за допомогою кисломолочної мікрофлори, в результаті чого отримують різноманітні продукти (кефір, ряжанка, йогурти та інші).

Собівартість продукції — це сумарні витрати на вироб­ництво одиниці продукції. Собівартість також є показником довершеності технологічного процесу та організації вироб­ництва. Використовується як інтегральний критерій для відбору варіантів технології та оцінки економічної ефективності виробництва.

Соціально-психологічна адаптація – це процес засвоєння молодою людиною норм студентського життя, включення її у систему між особистих відношень в групі.

Спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань.

Стандарт — прийнятий тип виробів, що відповідає певним вимогам своєю якістю, хімічним складом, фізичними властивостями, розміром, вагою і т. ін.

Стерилізація — тривала термічна обробка при температурі понад 100°С.

Студент (від лат. означає «старанно працюючий»), тобто той, хто старанно оволодіває знаннями.

Технологічна лінія — сукупність машин і агрегатів, призначених для здійснення технологічного процесу виготовлення певної продукції.

Технологічна машина(технологічний апарат) технічний пристрій, призначений для виконання певної технологічної операції.

Технологічна операція — сукупність дій на сировину (проміжний або кінцевий продукт), які відбуваються на певному місці і за певний час та приводять до передбачуваної зміни її характеристик або властивостей (наприклад, мийка, стерилізація, пакування тощо).

Технологічна стадія — сукупність декількох операцій, які забезпечують отримання проміжного продукту. У більшості харчових технологій виокремлюють три стадії: підготовчу, основну та завершальну. В консервному виробництві, наприклад, до підготовчої стадії відносяться операції приймання, зберігання, вивантаження сировини, мийка, сор­тування, інспекція. До основної — бланшування, фасування, закатки банок, стерилізація і охолодження. На завершальній (фінішній) стадії виконуються сортування, етикетування, пакування та зберігання готової продукції.

Технологічний агрегат — сукупність машин (апаратів) для послідовного виконання однієї або кількох суміжних технологічних операцій.

Технологічний процес — сукупність всіх операцій, які забезпечують виготовлення з вихідної сировини кінцевої продукції заданої якості і призначення. У випадках коли процес розглядається як сис взаємопов’язаних та взаємовпливаючих операцій (елементів системи) з їх внутрішніми та зовнішніми зв’язками, його позначають терміном "техно­логічний потік".

Технологічний режим — сукупність чисельних значень основних параметрів робочої зони, в якій виконується конкретна операція. Для більшості харчових технологій до таких параметрів відносяться температура, тиск, концентрації речовин, співвідношення продукту і робочих агентів та інші.

Технологія харчових виробництв (харчова технологія) — це прикладна наука, предметом якої є способи переробки сировини в харчові продукти з метою вибору і практичного застосування найбільш ефективних за якістю та економічністю.

Тип підприємства – це сукупність загальних характерних ознак виробничо-торгівельної діяльності підприємства ресторанного господарства.

Фізико-хімічні виробництва — такі, що використовують фізико-хімічні перетворення сировини (екстрагування, розчинення, дифузію, адсорбцію та ін.).

Хімічні виробництва — засновані на використанні суто хімічних перетворень сировини: маргаринове, крохмале-патокове, виробництво гідролізатів, синтетичних барвників, ароматизаторів, смакових та підсолоджуючих продуктів.

Частіше визначається в відносних одиницях (відсотках або ча­стках).

Якість продукту — ступінь відповідності продукції вста­новленим до неї вимогам у відповідності з призначенням. Вона характеризує досконалість технології.

Tagged with: , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС