Глосарій

Теоретична механіка — це наука вивчаюча загальні закони механічного руху матеріальних тіл і установлення загальних прийомів і методи рішення питань зв’язаних з цим рухом.

Сила- характеризується трьома елементами: величиною, напрямком і точкою прикладання. Сила виміряється в Н (Ньютон). Сукупність декількох сил, що діють на конкретне тіло, називається системою сил.

1-а аксіома-. всяке тіло зберігає стан спокію або рівномірного прямолінійного руху, поки другі тіла не виведуть його із цього  стану. 

2-а аксіома. Дві сили, прикладені до  твердого тіла, зрівноважуються тоді і тільки тоді,  коли вони рівні по величині и діють по одній прямій в протилежні сторони.    F= — F;

3-а аксіома. Стан абсолютно твердого тіла не порушиться, якщо до даного тіла прикласти або відняти прикладену до нь ого зрівноважену систему сил

4-а аксіома (аксіома паралелограма сил). Рівнодіюча двох сил, прикладених в одній точці, прикладена в тій же точці и відображається діагоналлю паралелограма, побудованого на цих силах. Матично операцію находження рівнодіючої двох сил F1  и F2 можна записати у вигляді

5-а аксіома. (третій закон Ньютона). Сили, з якими діють друг на друга два тіла, завжди рівні по величині і направлені по одній прямій в протилежні сторони, другими словами– всяка дія має  рівне по величині і протилежне по направленню протидію. . Усяка дія має рівне по величині і протилежне по напрямку протидію.

В’язь  все те, що чинить перешкоду для руху тіл

Зв’язки Перешкоди обмежуючі рух тіл називається зв’язками.

РеакціЯ — сила з якою діє зв’язок на тіло називається Реакцією зв’язку.

Сис збіжних сил Сис сил, лінії дії яких пересікаються в одній точці, називається системою збіжними  силами.

Алгебричним Моментом сили FВідносно точки О називається величина, що дорівнює взятому з відповідним знаком добуткові модуля сили на ії плече h.

Моментом пари сил називається міра механічного діяння пари сил, рівна сумі моментів цих сил відносно любого центра.

Пара сил сис двох паралельних сил, рівних по модулі і спрямованих у протилежні сторони називається парою сил.

Момент пари сил. Міра механічного діянняпари сил, рівна сумі моментів цих сил відносно любого центра, називається Моментом пари сил, ЗОбражають вектором М, або М(F,F1) , модуль якого дорівнює модулю алгебричного момента пари, тобто добуткові модуля однієї з сил пари на плече пари, направленим перпендикулярно до площини пари у той бік, з якого обертальна дія пари спостерігається направленою проти руху стрілки годинника.

Кінематика – це розділ механіки, у якому вивчається рух матеріальних тіл без обліку їхньої маси і діючих на них сил.

Траєкторією_точки називається геометричне положення  точки, що рухається, у розглянутій системі відліку.

Шлях точки Відстань, пройдена точкою за розглянутий проміжок часу

Швидкість  точкИ є кінематична міра руху точки, рівна першої похідної за часом від радіуса-вектора цієї точки в розглянутій системі відліку.

Прискорення точки є міра зміни швидкості точки, рівна похідної за часом від швидкості цієї точки в розглянутій системі відліку.

Поступальний рух твердого тіла називають такий рух при якому будь-яка пряма в тілі увесь час залишається паралельної  собі.

Обертальний рух — навколо нерухомої вісі — це такий рух, при якому залишаються нерухомими всі точки деякої прямої, називаною віссю обертання.

Кутова швидкість тіла  дорівнює похідній від кута повороту за часом.

Кориолісово прискорення точки при складному русі — складова її абсолютного прискорення, рівне подвоєному вектору добутку кутової швидкості переносного руху на відносну швидкість точки.

Складний рух точки.

Динаміка — це розділ теоретичної механіки, що вивчає механічний рух з урахуванням діючих сил, що  викликають чи змінюють цей рух.

Маса  — це кількість речовини, що міститься в даному геометричному об’ємі

Сила інерції дорівнює по величині добутку маси на прискорення і направлена в протилежну сторону прискорення, але не дії.

.

Робота дорівнює добутку сили на переміщення точки її прикладення та на косинус кута між напрямком цієї сили та напрямком переміщення.

Потужність сили величина, рівна скалярному добутку сили та швидкості точки її прикладення,

Принцип Д’Аламбера

Теорія механізмів і машин є наука про методи дослідження і проектування механізмів і машин.

Механізм називається сукупність (сис) зв’язаних між собою матеріальних тіл (ланок) , у яких при заданому русі однієї ланки всі інші будуть мати цілком визначені рухи

Методи аналізу сил. Аналіз діючих сил необхідний для визначення потужності, необхідної для руху механізму, розрахунку на міцність і зносостійкості окремих його деталей. вибору раціональних розмірів ланок і їхньої форми.

Движучі сили: Це сили, прикладені до ведучого ланці механізму. Рахують, що при роботі вони виконують позитивну роботу. Вони залежать від різних параметрів.

Види тертя.  — механічна взаємодія твердих тіл, що виникає в місцях опору і перешкоджає відносному переміщенню тел.

Основні види зношування.  Процес руйнування і відділення матеріалу з поверхні твердого тіла і нагромадження його достатньої деформації при терті, що виявляється в поступовій зміні розмірів і форми тіла називається зношуванням. Розрізняють механічне зношування, корозійно-механічне і зношування при проходженні електричного струму. Механічне зношування у свою чергу підрозділяють на абразивне, гідроабразивне, ерозійне, кавітаційне й сталісне, сюди також відносять зношування при фретинзі і заїданні.

Машинний агрегат є сукупність машини – двигуна, робочої машини і передавального механізму.

Кінематичною парою . Сукупність двох дотичних ланок кінематичного ланцюга називається

Ланкою — називається тверде тіло, що входить до складу механізму,

Група Ассура — кінематичний ланцюг, що не володіє ступенями волі після приєднання до стійки і не розпадається на більш прості подібні ланцюги.

Принцип Д‘Аламбера — метод який дозволяє записати рівняння руху ланок у формі рівнянь рівноваги за рахунок уведення сил інерції.

Силою тертя називається Сила опору відносному переміщенню одного тіла по поверхні іншого під дією зовнішньої сили, тангенціально спрямована до загальної границі між цими тілами.

Опір матеріалів являє собою один з напрямків механіки деформованого твердого тіла, що під дією прикладених до нього сил змінює свою форму і розміри — тобто деформується.

Деформації Бувають пружними і пластичні (залишкові)

Епюрою називають графік  зміни внутрішніх зусиль залежно від координат перерізу стержня.

Метод перетинів, внутрішні сили в поперечних переріз.

Епюри внутрішніх зусиль будують передусім для того, щоб використати у розрахунках стержня на Міцність.

  Епюри крутних моментів.

   Якщо до прямого стержня у площинах, перпендикулярних до його осі, прикладені зовнішні моменти пар сил, то у його поперечних перерізах всі внутрішні силові фактори дорівнюють нулю, крім крутного моменту. Крутний момент вважають додатним, якщо він направлений за рухом годинникової стрілки за умови, коли дивитись на розглядуваний переріз, і від’ємним — якщо він направлений проти руху годинникової стрілки. Ці крутні моменти викликають зовнішні моменти сил, які направлені проти руху годинникової стрілки, якщо дивитись на розглядувану частину стержня вздовж осі з боку перерізу.

  Епюри поздовжніх зусиль у стержнях

  Поздовжні (нормальні) зусилля в поперечних перерізах стержня виникають в тих випадках, коли стержень навантажений зовнішніми силами, які діють вздовж його осі.

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС