Глосарій

Глосарій.

Харчовий продукт – будь-який продукт, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або для життя.

Продовольча сировина – продукція рослинного, тваринного, мікробіологічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів

Контроль харчових виробництв – це система організаційних закону довго правових правлінських заходів для забезпечення стабільності виробництва продукції належної якості і безпеки.

Відомчий контроль – здійснюється контрольними службами міністерств та відомств галузей промисловості з метою дотримання вимог нормативних документів.

Державний контроль – здійснюється державними органами контролю з метою перевірки дотримання законодавчої політики, відповідності продукції вимогам нормативних документів.

Недержавний контроль – здійснюється недержавними організаціями, які мають високий статус громадського впливу на державну політику в сфері контролю за якістю продукції.

Виробничий контроль – здійснений на виробничому підприємстві, з метою забезпечення високої якості безпеки продукції на всіх стадіях її життєвого циклу.

Якість продукції – сукупність властивостей здатних Задовольняти потреби споживача у відповідності з призначенням.

Показники якості – кількість характеристики однієї або декількох Властивостей продукції.

Властивість – об’єктивних особливість продукції що проявляється при її розробленні, виготовленні та реалізації.

Рівень якості – це визначення досягнутої якості базового зразка або Еталона.

Управління якістю – комплекс організаційних, нормативних, законодавчих, правових заходів, спрямованих на розроблення, впровадження, підтримання якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу.

Однорідна партія – це продукція, вироблена в одну зміну, з однією сировиною, за однією технологією, упакована однорідну тару оформлення одним документом про якість.

Вибірка це кількість одиниць упаковки, відібраних за одним прийомом від партії для складання середньої проби.

Точкова проба – це частина вибірки упакованої продукції чи частина упакованої продукції, відібраної для складання середньої проби.

Об’єднана проба – це проба сукупність всіх крапкових проб.

Середня проба – це мінімальна кількість продукту від партії для контролю якості

Сенсорний аналіз – це наука про вимірювання і оцінку споживчих властивостей продукту через відповідні показники якості за допомогою органів чуття людини.

Дегустація – це метод контролю виробництва і оцінку якості продукту за органолептичними показниками.

Поріг чутливості – мінімальна кількість подразнювала смаку, запаху яку відчуває досліджував, але не може чітко визначити його якісний зміст.

Поріг вразливості – мінімальна кількість подразнювача органу чуття, яке дає змогу визначити його якісний зміст.

Смаковитість продукту – комплекс відчуттів смаку, запаху, зовнішнього виду продукту при його опробуванні.

Вхідний контроль – це контроль якості сировини, допоміжних матеріалів не відповідність встановленим вимогам.

Операційний (технологічний контроль) – це контроль виробничих процесів з застосуванням періодичності контролю з схемою дотримання всіх технологічних операцій.

Вихідний контроль – це контроль готової продукції на відповідність вимогам нормативних документів.

Схема контролю – це встановлений порядок і послідовність здійснення контролю якості продукції.

Періодичний контроль – це встановлена частота контрою за показниками якості і безпеки.

Термогравіметричний метод – заснований на висушуванні наважки продукту.

Сухий залишок – різниця в масі наважки продукту до і після висушування.

Наповнювачі – речовини, що додають до наважки продуктів перед висушуванням для надання рихлої консистенції.

Експрес метод – це метод прискореного висушування.

Показники надломлення – відношення синуса кута падіння до кута надломлення.

Рефракція (Надломлення світла) – зміна напряму світлових променів при переході з одного середовища в інше.

Густина – це відношення маси продукту до об’єму.

Ареометр – це прилад для визначення густини продукту.

Зола – залишок, який утворюється внаслідок спалювання і прокалювання органічних речовин, що входять до складу досліджуваного об’єкта.

Чиста зола – мінеральні речовини, що безпосередньо входять до складу продукту.

Сира зола – зола, що містить домішки, які потрапили в продукт випадково.

Метод Кьєльдаля – арбітражний метод визначення масової частки білку у харчових продуктах по кількості загального азоту.

Біуретова реакція — специфічна на білок, її дають поліпептидні зв’язки.

Метод формольного титрування – метод визначення білків в молочних продуктах з використанням титрометричного аналізатора.

Метод Сокслета – метод визначення масової частки сирого жиру.

Апарат Сокслета – прилад для визначення сирого жиру, складається з екстрактора, холодильника, приймальної колби.

Жиромір – прилад для визначення масової частки жиру в молочних продуктах кислотними методами.

Поляриметр – прилад для визначення цукрози, заснований на вимірюванні кута повернення площини поляризації септично активними речовинами.

Цукромір – прилад, який застосовують для вимірювання цукрі аерометричним методом.

Метод Бертрана – метод визначення цукру, застосований на здатності редукуючичих цукрів відновлювати в лужному середовищі двовалентну мідь у розчині Фенінга в одновалентному

Редукуючі цукри – це рівна суміш глюкози і фруктози, яка Утворюється при інверсії цукрози.

Інверсія цукрів – це процес утворення глюкози і фруктози при розщепленні цукрози в присутності кислот.

Йодометричний, перманганатометричний, фотометричний Методи – які використовують для визначення редукуючих речовин і цукрози.

Титрометричний метод – це метод заснований на реакції титрування розчинів продукту розчинами лугів.

Градус Тернера – кількість мл 0,1Н розчину NaOH, затраченого на нейтралізацію 19Глосарій молока.

Градус кислотності – кількість мл 1н або 0,1н лугу необхідне для нейтралізації кислоти чи кислих солей в 100г чи 100мл досліджуваного продукту.

Активна кислотність – кислотність, що характеризується концентрацією дисоційованих іонів водню.

Потенціонометричний метод – це метод визначення активної кислотності з застосуванням різниці потенціалів між двома електродами.

Tagged with: , , , ,
Posted in Методи контролю харчових виробництв
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС