Blog Archives

Контрольні завдання.

Модуль 1. Варіант І. 1.  Користуючись бібліотечним каталогом університету скласти перелік літературних джерел за ми варіантів. варіанту Автори Назва Місце видання Рік випуску,

Tagged with: , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Харчування та склад харчових продуктів.

3 Харчування та склад харчових продуктів Харчування є основною умовою існування людей, оскільки з їжею організм людини отримує все необхідне для побудови клітин та тканини організму, а також поповнює витрати енергії для виконання всіх видів життєдіяльності. Крім того, з харчовими

See more ›

Tagged with:
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Основні принципи радіозахисного харчування.

2 Основні принципи радіозахисного харчування. Сучасна концепція радіозахисного харчування базується на трьох основних положеннях: максимально можливе зменшення надходження радіонуклідів з їжею; гальмування процесу сорбції і нагромадження радіонуклідів в організмі; · 

Tagged with:
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Вивчення закону Украни “Про вищу освіту”.

1. 1. Вивчення закону України “Про вищу освіту”. Основні положення закону про вищу освіту Освіта-основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Глосарій

ГЛОСАРІЙ ECTS — European Communiti Course Credit Transfer System (Європейська сис трансферу оцінок) — це кредитна сис, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень і переведення їх з одного інституту до іншого. Як ефективний інструмент створення взаємозаліку та управління

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Формування екологічного мислення та екологічно культури майбутніх фахівців.

9 Формування екологічного мислення та екологічної культури майбутніх фахівців. План 1. Вступ. Історія формування екології, як науки. 2. Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій. 3. Антропогенні фактори, як ініціатори природних катастрофічних процесів. 4. Формування

Tagged with: , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв.

8 Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв. План 1. Структура виробництв за видами перероблюваної сировини. 2. Структура підприємств харчової промисловості. 1. Структура виробництв за видами перероблюваної сировини. У перехідний період становлення ринкової економіки України галуззю, що найбільш

Tagged with:
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Особливості виробництва харчово, м’ясо — молочно

7 Особливості виробництва харчової, м’ясо — молочної, рибної промисловості та продукції ресторанного бізнесу. План 1. Особливості виробництва харчових продуктів. 2. Сировина харчових виробництв та шляхи розширення сировинної бази. 3. Особливості

Tagged with: , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Загальні поняття та відомості про технологію

6 Загальні поняття та відомості про технологію, інженерію та розвиток харчових виробництв, характеристика технологічного процесу. Основні технологічні поняття (сировина, напівфабрикат, готова продукція). План 1. Загальні поняття та відомості про технологію, характеристика технологічного процесу. 2. Основні технологічні поняття

Tagged with: ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Характеристика основних харчових речовин.

5. . Характеристика основних харчових речовин. План 1. Основи раціонального харчування. 2. Характеристика основних харчових речовин. 3. Особливості харчування студентів. 1. Основи раціонального харчування. У процесі життєдіяльності людина постійно витрачає енергію і витрачає речовини

Tagged with:
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Побут, праця, відпочинок студента

4 Побут, праця, відпочинок студента. Основні принципи забезпечення високої розумової працездатності. План 1. Технологія навчання у ВНЗ. 2. Побут та відпочинок студента. 1.  Технологія навчання у ВНЗ. Термін «Студент» латинського

Tagged with: , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Напрям базово вищо освіти

3 Напрям базової вищої освіти та відповідних кваліфікаційних рівнів для харчової технології та інженерії. План 1. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти. 2. Освітньо –професійна програма підготовки вищого навчального закладу

Tagged with: , , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Основи науково інформаці, бібліографі,

2 Основи наукової інформації, бібліографії, та бібліотекознавства, науково-дослідна робота студентів. План 1. Робота з книгою. 2. Основи бібліотекознавства. 3. науково-дослідна робота студентів. 1. Робота з книгою. Одна з відмітних рис сучасної науково-технічної інформації — всезростаючий обсяг потоку інформації й одночасно

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Вступ, предмет та задачі курсу. Мета вивчення дисципліни.

1 Вступ, предмет та задачі курсу. Мета вивчення дисципліни. План: 1. Вступ, мета та задачі курсу. 2. Права та обов’язки студентів учбового закладу. 3. Структура навчання студентів. 4. Як конспектувати лекцію. 1. Вступ,

Tagged with: , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА „ Вступ до фаху ”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „ Вступ до фаху ” Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» п. т. Освітньо – кваліфікаційний рівень Бакалавр Кількість кредитів відповідно до ЕСТS 3 Кількість модулів 2 Кафедра Технології молока і м’яса Факультет Харчових технологій

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.

Анотація Вступ до фаху

Анотація Вступ до фаху. Лектор професор Машкін М. І. Кількість годин – (загальна — 108, ЛК – 18, СР – 90). Вид підсумкового контролю – залік. Дисципліна "Вступ до фаху" — Харчова технологія та інженерія" вивчається в першому семестрі майбутніми

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС