Blog Archives

Функція двох незалежних змінних. основні означення. частинні похідні функціі z=f

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт. Теоретичні питання: 1. Означення частинних похідних функції кількох змінних. 2. Означення похідної за напрямком та формула її обчислення. 3. Означення градієнта функції кількох змінних та його обчислення. Приклади

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом крамера

2. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Крамера. Теоретичні питання: 1. Записати системи двох і трьох лінійних рівнянь. 2. Правила обчислення визначників 2-го і 3-го порядків. 3. Формули Крамера. Приклади. Розв’язати дані системи за формулами Крамера. Розв’язки перевірити. При яких значеннях

See more ›

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом гаусса, жордана-гаусса

3. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. Теоретичні питання: 1. Записати системи двох і трьох лінійних рівнянь. 2. Правила обчислення визначників 2-го і 3-го порядків. 3. Метод Гаусса. Приклади. Розв’язати дані системи методом Гауса. Розв’язки перевірити. При яких значеннях а,

See more ›

Posted in Вища математика 3к.1с

Пряма у просторі

8. Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі та аналітичній геометрії. Теоретичні питання: Задані координати точок А ( 1; 0; 0), В (6; 1; 0), С (4; 5; 4), Р (1; 0; 2), Q (-1; 2; 1). Знайти: 1) довжини

See more ›

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Пряма на площині

7 Пряма у просторі. Площина у просторі. Теоретичні питання: 1. Канонічне рівняння прямої у просторі. 2. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. 3. Кут між двома прямими. 4. Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих у просторі. 5. Умови

See more ›

Posted in Вища математика 3к.1с

Приклади розв’язання типових завдань для самостійноі роботи студентів

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИЩОЇ МАТИКИ (I Семестр) Задача № 1. Задані дві матриці А і В. Знайти: А) добуток

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила вибору варіантів та правила виконання ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До виконання ТИПОВИХ  РОЗРАХУНКОВИХ  ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  З ВИЩОЇ МАТИКИ При виконанні

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Похідна за напрямком. градієнт

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт. Теоретичні питання: 1. Означення частинних похідних функції кількох змінних. 2. Означення похідної за напрямком

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Подвійний інтеграл його обчислення та застосування

9. Подвійні інтеграли. Обчислення та застосування. Потрійний інтеграл. Обчислення та застосування.   План: 1. Задачі, що приводять до подвійного інтеграла. 2. Подвійні інтеграли. Обчислення та застосування. 3. Потрійний

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Основні відомості про функціі. границя функціі. техніка обчислення границь. перша

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Обчислення подвійних та потрійних інтегралів

26. Обчислення подвійних інтегралів. Обчислення потрійних інтегралів. Теоретичні питання: Означення подвійного інтеграла його фізичні та геометричний зміст Обчислення подвійного інтеграла по прямокутнику Обчислення подвійного інтеграла по найпростіших областях Означення потрійного інтеграла та його фізичний зміст Обчислення потрійного інтеграла по найпростіших

See more ›

Posted in Вища математика 3к.1с

Обчислення площ плоских фігур

24. Обчислення площ плоских фігур Теоретичні питання: Означення криволінійної трапеції та її площини Формула обчислення площі криволінійної трапеції Узагальнення формули площі криволінійної трапеції на складніші фігури Приклади: Обчислити

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Обчислення визначених інтегралів

23. Обчислення визначених інтегралів Теоретичні питання: Означення визначеного інтеграла Основні властивості визначеного інтеграла Формула Ньютона-Лейбніца, обчислення визначеного інтеграла Приклади. Користуючись формулами Ньютона-Лейбніца, обчислити визначені

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Нтегрування раціональних дробів

22. Інтегрування раціональних дробів. Теоретичні питання: Правила інтегрування раціональних дробів. Правила інтегрування тригонометричних функцій. Приклади. Користуючись правилами інтегрування раціональних дробів, обчислити інтеграли: 1. 1) 2). 3) .

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Невизначений інтеграл

6.. Первісна та невизначений інтеграл. Властивості. Основні методи інтегрування: інтегрування методом заміни змінної та частинами. План: 1. Первісна та невизначений інтеграл. 2. Властивості. 3. Основні

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Невизначений інтеграл. табличне інтегрування1

19. Невизначений інтеграл. Табличне інтегрування. Теоретичні питання: Означення первісної та невизначеного інтеграла. Основна таблиця невизначених інтегралів. Основні властивості невизначеного інтеграла. Приклади: Використовуючи основну таблицю невизначених інтегралів та їх лінійні властивості, знайти інтеграли:

Posted in Вища математика 3к.1с

Матриці. діі над матрицями. визначники 2-го та 3-го порядку. системи лінійних алгеб

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Матриці та діі над ними

 1. Матриці та дії над ними. . Визначники 2-го та 3-го порядку. Правила обчислення визначників. Теоретичні питання: 1. Що таке матриця. 2. Рівні матриці. 3. Яка квадратна матриця називається невироджено. 4. Сума  та різниця двох матриць. 5. Узгоджені

Posted in Вища математика 3к.1с

Мішаний добуток трьох векторів

8. Пряма на площині. Теоретичні питання: 1. Загальне рівняння прямої Ах + Ву + С = 0 та геометричний зміст коефіцієнтів А, В. 2. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 3. Рівняння прямої у відрізках на осях. 4. Кут між двома

See more ›

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Контрольна робота по теоріі функцій та диференціальному численню

16. Контрольна робота по теорії функцій Та диференціальному численню. Знайти границі функцій, не користуючись правилом Лопіталя. А)  ; 

Posted in Вища математика 3к.1с

Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

9. Границя функції. Теоретичні питання: 1. Означення границі функції. 2. Правила знаходження границь. 3. 1 і 2 чудові границі. 1. Знайти границі функцій, не користуючись правилом Лопіталя: А) Б) В) 2. Знайти

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Контрольна робота по диференціальному та інтегральному численню

25. Контрольна робота по інтегральному численню Обчислити невизначені інтеграли. Результати перевірити. 1.     а)   

Posted in Вища математика 3к.1с

Контрольні завдання

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма

27. Застосування подвійних та потрійних інтегралів. Теоретичні питання: Застосування потрійних інтегралі до обчислення об’ємів, моментів, центрів мас Застосування подвійних інтегралів до обчислення об’ємів, площ поверхонь, моментів, центрів мас. Приклади. Обчислити об’єм тіла обмеженого поверхнями . Повторним інтегруванням обчислити наступні потрійні

See more ›

Posted in Вища математика 3к.1с

Застосування границь для дослідження функцій

11. Диференціювання функцій за таблицею похідних. Теоретичні питання: 1. Означення похідної, її механічний та геометричний зміст. 2. Основна таблиця похідних. 3. Правила диференціювання алгебраїчної

Posted in Вища математика 3к.1с

Елементи лінійноі, векторноі алгебри

Модуль I.  Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної гнометрії · Матриці та операції над ними.  Визначник матриці. — Обернена матриця. Нехай A — квадратна матриця. Матриця A-1 називається оберненою до матриці A, якщо виконується умова AA-1=A-1A=E. Квадратна матриця A називається

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Дослідження функцій на монотонність та екстремум

15. Дослідження функцій на монотонність та екстремум. Теоретичні питання: 1. Означення спадної, зростаючої, неспадної, не зростаючої, монотонної на проміжну функції. 2. Означення локального мінімуму і локального максимуму функції. 3. Означення критичної точки функції. 4. Достатні умови зростання і спадання функції

Posted in Вища математика 3к.1с

Диференціювання функцій за таблицею похідних

12. Диференціювання складних функцій. Теоретичні питання: 1. Правила диференціювання алгебраїчної суми, добутку і частки. 2. Правило диференціювання складної функції. 3. Логарифмічне диференціювання

Posted in Вища математика 3к.1с

Диференціювання складних функцій

13. Диференціювання неявно заданих функцій. Теоретичні питання: 1. Означення похідної, її механічний та геометричний зміст. 2. Основна таблиця похідних. 3. Правила диференціювання алгебраїчної суми, добутку і частки. 4. Правило диференціювання неявно

Posted in Вища математика 3к.1с

Диференціювання неявно заданих функцій

14. Правило Лопіталя. Теоретичні питання: 1. Теорема Лопіталя. 2. Коли використовується теорема Лопіталя. Приклади. Обчислити 1. . 2. . 3. .

Posted in Вища математика 3к.1с

Диференціальне числення функцій однієі змінноі

Модуль II. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Основні елементарні функції шкільного курсу матики, їх властивості і графіки. Функцією називається відповідність,

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Диференціал функціі. його застосування у наближених обчисленнях. застосування ди

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Границя функціі

 10. Неперервність функції в точці і на відрізку. Точки розриву. Теоретичні питання: 1. Означення функції. 2. Неперервність функції. 3. Означення розривів 1-го та 2-го роду. 1.Дослідити функцію на неперервність, встановлюючи характер точок

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Визначений інтеграл

3. Визначений інтеграл. Обчислення визначеного інтеграла. Застосування визначеного інтеграла до задач геометрії, до економічних розрахунків. План: 1. Визначений інтеграл. 2. Обчислення

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Векторний добуток двох векторів

5 Векторний добуток двох векторів. Мішаний добуток трьох векторів. Теоретичні питання: 1. Означення векторного добутку двох векторів та його обчислення за координатами. 2. Умова колінеарності двох векторів. 3. Застосування векторного добутку в механіці. Приклади. 1. При яких значеннях a і

See more ›

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Вектори, діі над векторами

5. Вектори, дії над векторами. Скалярний добуток двох векторів. Теоретичні питання: 1. Означення вектора, орта. 2. Розклад вектора за базисом 3. Обчислення довжини

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Вектори на площині і в просторі. діі над векторами. скалярний та векторний та міш

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Варіанти контрольних завдань

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Інтегрування частинами

20.  Інтегрування частинами Теоретичні питання: Формула інтегрування частинами Найбільш вживані випадки інтегрування частинами Приклади. Користуючись формулами інтегрування частинами, обчислити інтеграли: 1. 

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Інтегрування підстановкою

21. Інтегрування підстановкою Теоретичні питання: Формула інтегрування підстановкою Найбільш вживані випадки інтегрування підстановкою Приклади. Користуючись формулами інтегрування підстановкою, обчислити інтеграли: 1. 

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Інтегрування виразів, що містять квадратний трехчлен. інтегрування раціональних

7. Інтегрування виразів, що містять квадратний тричлен План: 1. Інтегрування виразів, що містять квадратний тричлен 2. Інтегрування раціональних функцій 3. Схема інтегрування раціонального дробу Розглянемо

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Інтегральне числення функцій однієі змінноі (невизначений та визначений інтеграл

Модуль ІІІ. Інтегральне числення функцій однієї змінної (Невизначений інтеграл). Властивості невизначеного інтеграла. Дробово-раціональні функції: правильні дроби; елементарні дроби. В курсі матики крім многочленів вивчаються і використовуються

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Глоссарій Вища математика

ГЛОСАРІЙ Матрицею називається  прямокутна таблиця чисел , де  та , яка складається

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС