Анотація

АНОТАЦІЯ

1.  Повна назва дисципліни – “Прикладна механіка”.

2.  Автор (лектор)– ст. викл. Рибалка О. І.

3.  Загальна кількість годин (загальна– 216 год., лекцій — 36год.,лпз-54., —126.)

4.  Вид підсумкового контролю-тестовий контроль, залік, екзамен.   

5.  Анотація дисципліни: завданням дисципліни є вивчення загальних принципів визначення силових навантажень, які сприймаються елементами конструкцій і обладнання, та розрахунків їх на міцність, жорсткість. Стійкість, вивчення загальних принципів побудови машин і механізмів, методів розрахунків, що поєднують взаємозв’язки між кінетичними, силовими параметрами і продуктивністю.

  6 Мета вивчення дисципліни — засвоєння загальних принципів визначення силових навантажень, вивчення загальних принципів побудови машин і механізмів, методів розрахунків

7.Зміст курсу. Перелік тем лекцій

Теоретична механіка. Статика. Момент сили відносно точки. Кінематика. Динаміка. Теорія механізмів машин.  Сили діючі в механізмах.  Опір матеріалів.  Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Осінній семестр.

1 модуль.Теоретична механіка

2 модуль. Теорія машин і механізмів.

3 модуль.Опір матеріалів.

Весняний семестр.

1 модуль. Деталі машин. З’єднання.

2 модуль. Передачі.

3 модуль. Підйомно-транспортні пристрої. Транспортувальні  машини. 

  8.Студент повинен в результаті вивчення дисципліни:

Знати: по першому модулю — основні закони теоретичної механіки, по другому модулю — основні правила і принципи побудови планів швидкостей та прискорень з теорії механізмів і машин, по третьому модулю – як будуються епюри поздовжніх сил, поперечних сил, орієнтуватися в основних питаннях з опору матеріалів, по першому модулю у весняному семестрі-типи передач їх використання, побудову та кінематичні схеми з деталей машин, по другому модулю – відрізняти типи редукторів які використовуються в технологічному обладнанні в харчових виробництвах, по третьому модулю – орієнтуватися в підйомно-транспортному обладнанні яке використовується  в технологічному обладнанні в харчових виробництвах, та теорії транспортувальних машин;

Уміти: розв’язувати задачі з логічним переходом від теорії до суто прикладних задач у ланцюгу аналіз-синтез-прогнозування в розвитку сучасних  машин, механізмів і технологічного обладнання  харчової промисловості.

5.  Рекомендована література

Вид

Назва

1.

Основна

Прикладная механика: Учебное пособие / А. Т.Скойбеда, А. А.Миклашевич, Е. Н.Левковский и др.; Под общ. ред. А. Т.Скойбеды. — Мн.: Выш. Шк., 1997 – 522с.

2.

Иосилевич Г. Б., Лебедев П. А., Стреляев В. С. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 1985 – 576с.

3.

Прикладная механика. К. И.Заблонский, М. С.Беляев, И. Я.Телис и др. – Киев: Вища школа, 1984 – 280с.

1.

Додаткова

Анурьев В. Н. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. — М.: Машиностроение. 1979 — 1982.

2.

Гузенков П. Г. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1986 – 359с.

3.

Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Конструирование узлов и деталей машин.-М.: Высшая школа, 1985 – 416с.

4.

Иванов М. Н. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1984 – 336с.

5.

Попов М. В. Теоретическая механика.-М.: Наука, 1986 – 336с.

6.

Теория механизмов и машин. К. В.Фролов, С. А.Попов, А. К.Мусотов и др.; под редакцией К. В.Фролова – М.: Высшая школа, 1987 – 496с.

7.

Феодосьев В. И, Сопротивление материалов.-М.: Наука, 1986 – 512с.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС