Анотація Загальні технологі харчових виробництв

Анотація

1.  Загальні технології харчових виробництв

2.  Автор НМК — Степанова Т. М.

3.  лектор доцент Москаленко Ольга Василівна

4.  ЛПЗ – доцент Москаленко Ольга Василівна

5.  Кількість годин – 70 (осінній семестр), ЛК – 18, ЛПЗ – 36, –16.

6.  Форма підсумкового контролю – залік.

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань про сукупність процесів та технологічних операцій, які забезпечують одержання харчових продуктів заданої якості, ознайомлення їх із закономірностями і процесами, які є спільними для технологій різних харчових виробництв, доведення необхідності — використання комплексного підходу до удосконалення різних технологій та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності. 1. Вступ. Загальна характеристика харчових виробництв в Україні. Основні принципи та методи удосконалення харчових виробництв..

2. Зерно та продукти його переробки..

3. Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів.

3. Технологія бродильних виробництв.

4. Технологія алкогольних та безалкогольних напоїв.

5. Технологія консервування фруктів та овочів.

В результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни, студент повинен знати і вміти:

Студент повинен знати:

Модуль 1.

·  поняття, визначення, основні терміни загальних технологій харчової промисловості;

·  принципи, теорії, закони, що використовуються для вивчення загальних технологій харчової галузі; сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості України;

·  загальні процеси харчових технологій, зв’язок між різними галузями промисловості, спрямований на безвідходне виробництво та вирішення екологічних проблем;

·  призначення та технологічні властивості основної сировини, яка використовується при виробництві хліба, макаронних та кондитерських виробів; цукристих продуктів та харчоконцентратів;

·  принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництва кондитерських виробів, технологічні режими та способи їх регулювання;

·  способи виробництва цукристих продуктів та харчоконцентратів;

Модуль 2

·  призначення та технологічні властивості основної сировини, яка використовується при виробництві солоду, пива, спирту, хлібопекарських дріжджів;

·  принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництва солоду, пива, спирту, хлібопекарських дріжджів, технологічні режими та способи їх регулювання;

·  способи виробництва безалкогольних напоїв, вина, горілчаних виробів;

·  лабораторні методи оцінки їх якості;

·  вимоги нормативних документів до сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва;

·  методики визначення хімічного складу сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва;

·  принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництва консервованих овочів та фруктів, технологічні режими та способи їх регулювання;

Студент повинен вміти:

Модуль 1

—  використовувати нормативну документацію на хліб та макаронні вироби, кондитерські вироби, цукристі продукти та харчоконцентрати;

—  креслити принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництва хлібу та макаронних виробів, кондитерських виробів, цукристих продуктів та харчоконцентратів та характеризувати технологічні процеси та режими їх здійснення;

—  оформляти результати дослідів і розрахунків з подальшим їх аналізом та узагальненням:

—  визначати хімічний склад сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва;

—  оформляти та аналізувати отримані результати, застосовувати інформаційні технології в практичній діяльності, приймати самостійні рішення в подальшій професійній діяльності.

Модуль 2

—  використовувати нормативну документацію на солод, пиво, спирт, хлібопекарські дріжджі, безалкогольні напої, лікерогорілчані вироби, вино та овочеві консерви;

—  креслити принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництва солоду, пива, спирту, хлібопекарських дріжджів, безалкогольних напоїв, лікерогорілчаних виробів, вина та овочевих консервів та характеризувати технологічні процеси та режими їх здійснення;

—  оформляти результати дослідів і розрахунків з подальшим їх аналізом та узагальненням;

—  визначати хімічний склад сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва;

—  проводити відповідні розрахунки та статистичну обробку отриманих даних;

Література

Основна

1.  Бутковский В. А., Мельников Е. М. Технология – мукомольного, крупяного и комбикормового производства с основами экологии: Учебник. — М.:ВО Агропромиздат, 1989.-464 с.

2.  Общая технология пищевых производств /Под ред. Назарова Н. И. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 360 с.

3.  Стабников В. П., Остапчук Н. В. Общая технология пищевых продуктов. — Киев, Вища школа. 1920-707 с.

4.  Домарецький В. А., Остапчук М. В. Українець А. І. Технологія харчових продуктів: Підруч. / За ред. А. І. Українця. — К.: НУХТ, 2003. — 572 с.

5.  Технология пищевых производств /Под ред. Ковалевской Л. П. — М.: Колос, 1997.-707 с.

6.  Технология пищевых производств /Под ред. Ковалевской Л. П. – М.: Колос, 1997. – 707 с.

Додаткова

1.  Технология кондитерских изделий / Под ред. Маршалкина Г. А. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 447 с.

2.  Вода в пищевых продуктах /Под ред. Дакоурта. — М.: Пищевая промышленность, 1980.-415 с.

3.  Колейкоский В. М. Технология производства растительных жиров: — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. -382 с.

4.  Сапронов А. Т. Технология сахара и сахаристых веществ. — М.: Агропромиздат, 1990. -397с.

5.  Мельников Е. М. Технология крупяного производства.-М.: Агропромиздат. 1991. — 207 с.

6.  Технология переработки зерна. Учебник. Под ред. Г. А. Егорова, изд. 2-е. доп. и перераб. — М.: Колос. 1977.- 376 с. 664.71(02)/Т 384.

7.  Мальцев П. М. Технология бродильных производств. – М.: Пищевая промышленность, 1989. – 288 с.

8.  Мерко И. Т. Технология мукомольного и крупяного производства, М.: Агропромиздат, 1990. – 288 с.

9.  Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности. Алексеева Н. Ю. и др. – М.: Агропромиздат, 1986. – 239 с.

10.  Технология консервирования плодов, овощей, мяса, рыбы. /Под ред. Флаумснбаумана Б. Л. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 350 с.

11.  Рогов И. А. "Технология мяса и мясопродуктов" М.: Агропромвидат, 1988 г.

12.  Технология молока и молочных продуктов /Под ред. Г. Твердохлеб. — М.: Агропромиздат. 1991. — 463 с.

Методична

1.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна технологія харчових виробництв” для студентів 3 курсу спеціальності 6.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” за професійним напрямком підготовки 0917 “Харчова технологія і інженерія” денної та заочної форми навчання. / Укладачі: Димитрієвич Л. Р., Скуріхіна Л. А., Неліна К. П. Суми.: СНАУ 2008. 21 с.

2.  Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів ІІІ курсу факультету харчових технологій зі спеціальності 7.091707 – “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” за професійним напрямком підготовки 0917 “Харчова технологія і інженерія” – Суми: СНАУ, 2007. — 20с. / Укладачі: Димитрієвич Л. Р.

Реферати

Tagged with: , , , ,
Posted in Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС