Анотація Вступ до фаху

Анотація

Вступ до фаху. Лектор професор Машкін М. І. Кількість годин – (загальна — 108, ЛК – 18, СР – 90). Вид підсумкового контролю – залік.

Дисципліна "Вступ до фаху" — Харчова технологія та інженерія" вивчається в першому семестрі майбутніми бакалаврами, інженерами (спеціалістами) всіх технологічних спеціальностей.

Дисципліна «Вступ до фаху» є вступом до учбового плану для підготовки інженера-технолога зі зберігання, консервування та переробки м’яса, вивчається на першому курсі.

Матеріал курсу побудований з урахуванням вивчення: основних понять та визначень, які стосуються інженерно-технологічної діяльності, основ наукової інформації, бібліографії; вивчення напрямку базової вищої освіти на відповідних кваліфікаційних рівнях для харчової технології та інженерії; питання побуту, процесу відпочинку та харчування студентів, характеристики основних харчових речовин; особливості виробництва харчової продукції, а також формування екологічного мислення та екологічної культури майбутніх фахівців.

Мета та завдання курсу:

1) розпочати на першому етапі навчання спеціальну підготовку майбутніх бакалаврів та спеціалістів харчової, м’ясо-молочної, рибної промисловості та громадського харчування (далі — харчової промисловості), здатних до активної та творчої трудової діяльності,

2) ознайомити студентів з історією вищої школи; її роль у розвитку науково-технічного прогресу і підготовці кадрів, в тому числі і в умовах ринкових відносин;

3) ознайомити студентів з основними видами навчальної, наукової і громадської роботи вищого учбового закладу, з оптимальними шляхами адаптації студентів в ньому, шляхами гуманітарної та екологічної освіти, висвітлити освітньо-професійну програму вищої освіти за професійним спрямуванням "Харчова технологія і інженерія"; роль і зміст учбових планів з урахуванням спеціальності, особливості змісту навчального процесу багатоступеневої підготовки бакалавр — спеціаліст — магістр;

4-) визначити характер майбутньої діяльності на рівні знань, що відповідають освітньо-професійному рівню навчання.

Зміст курсу:

Вступ, предмет та задачі курсу. Мета вивчення дисципліни. Основи наукової інформації, бібліографії, та бібліотекознавства, науково-дослідна робота студентів. Напрям базової вищої освіти та відповідних кваліфікаційних рівнів для харчової технології та інженерії. Побут, праця, відпочинок студента. Основні принципи забезпечення високої розумової працездатності. Характеристика основних харчових речовин. Загальні поняття та відомості про технологію, інженерію та розвиток харчових виробництв, характеристика технологічного процесу. Основні технологічні поняття (сировина, напівфабрикат, готова продукція). Особливості виробництва харчової, м’ясо — молочної, рибної промисловості та продукції ресторанного бізнесу. Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв. Формування екологічного мислення та екологічної культури майбутніх фахівців.

В результаті успішного засвоєння дисциплін студент повинен:

Модуль 1.

Ø  Знати: напрям базової вищої освіти та відповідних кваліфікаційних рівнів для харчової технології та інженерії;

Ø  основні принципи забезпечення високої розумової працездатності;

Ø  правила пошуку та оформлення літератури;

Ø  Вміти: вільно володіти термінами та визначеннями, які стосуються діяльності студента в університеті за його спеціальністю;

Ø  здійснювати пошук літератури у бібліотеках, а також оформлювати їх бібліографічне описання;

Ø  конспектувати лекції,

Модуль 2.

Ø  Знати: основні поняття та визначення, які стосуються інженерно-технологічної діяльності;

Ø  загальні поняття та відомості про технологію, інженерію та розвиток харчових виробництв;

Ø  особливості виробництва харчових продуктів;

Ø  асортимент, основні технологічні процеси виробництва продуктів молочної промисловості.

Ø  Вміти: вільно володіти термінами та визначеннями, які стосуються діяльності студента в університеті за його спеціальністю;

Ø  конспектувати лекції,

Ø  Диференціювати основні поняття, напрями діяльності харчових виробництв.

Літературні джерела:

Основні:

1.  Закон України про молоко і молочні продукти

2.  Державна національна програма „Освіта”, Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – с. 61

3.  Закон України про вищу освіту

4.  Машкін М. І. Молоко і молочні продукти. — К.: Урожай, 1995. — 336 с

5.  Міністерство освіти України. Освітньо професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням „Харчова технологія та інженерія”. Сукупність норм до обов’язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра. — Київ: 1994.

6.  Міністерство освіти України. Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів. – Київ: 1993 – 24 с.

7.  Переработка продукции растительного и животного происхождения (под ред. А. В. Богомолова, Ф. В. Перцового) – СПб: ГИОРД, 2001. – 336 с.

8.  Стабников В. Н., Остапчук В. И. Общая технология пищевых продуктов. – К.: Вища школа, 1980. – 330 с.

Додаткові:

1. Димитриевич Л. Р. Технология переработки мясного сырья. Сборник опорных конспектов лекций. – Харьков, ХГАТОП, 2001. – 67 с.

2. Бабиченко Л. В. Основы технологии пищевых производств. – М.: Экономика, 1982. – 194 с.

3. Білянський Г. О., Падук М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології, — К.: Либідь, 1993 – 304 с.

4. Державні санітарні правила для молоко переробних підприємств.

5. Смоляр В. И. Рациональное питание. – К.: Наукова думка. 1991. – 365 с.

6. Домарецький В. О., Златев Т. П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993. – 186 с.

Реферати

Tagged with: , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС