Анотація Історія укрансько культури

Анотація

1. Назва дисципліни – Історія української культури

2. Автор робочої навчальної програми – Рожкова Людмила Іванівна

3. Лектор – канд. іст. наук, доцент  Рожкова Людмила Іванівна

4. Кількість годин – 72, Лк –18, ЛПЗ – 18,  – 36.

5. Форма підсумкового контролю – іспит

Метою вивчення дисципліни є: ґрунтовне вивчення студентами основних етапів та різноманітних аспектів матеріальної й духовної культури України, її історичних форм та здобутків, основних культурних цінностей, що творились українським народом. Вивчення запропонованого курсу збагатить студентів необхідними для сучасного фахівця загальнокультурними знаннями, забезпечить сприйняття цілісності культурного простору, сприятиме формуванню національної свідомості.

Суттєве значення для оволодіння курсом має практичне ознайомлення зі скарбами української культури, які зібрані в музеях, картинних галереях, втілені в архітектурних ансамблях, скульптурних композиціях, театральних виставах, музичних концертах.

6. Зміст курсу

· 1 модуль

Історія української культури як навчальна дисципліна, її основні категорії. Поняття і сутність культури. Культура як історичне явище.

  Основні структурні елементи культури, її поділ на матеріальну і духовну. Структурні елементи духовної культури: інтелектуальні (наука, освіта); естетичні (мистецтво і література); етичні (мораль), релігійні.

  Функції культури. Особливості української культури та її місце у світовій культурі. Джерела вивчення української культури. Характеристика основних періодів розвитку української культури.

  Найдавніші пам’ятки культури на території України. Культурно – історичне значення племен Трипільської культури (ІV – ІІІ тис. до н. е.), їх матеріальна і духовна культура.

  Культурний розвиток східних слов’ян, їх міфологічні та релігійні вірування.

  Християнство як чинник культурних процесів доби Київської Русі. Розвиток освіти та наукових знань. Розвиток книжної справи, особливості літератури Київської Русі. Архітектура та монументальний живопис. Розвиток музичної творчості.

  Культура Галицько-Волинського князівства. Історичне значення давньоруської культури.

  Умови розвитку культури українських земель у литовсько – руську та польсько – литовську добу. Розвиток української мови та полемічної літератури.

  Розвиток освіти. Братські школи. Острозька академія. Утворення Києво-Могилянської академії. Вчені українці, що працювали за кордоном (Юрій Дрогобич, Павло Процелер (Русин), Станіслав Оріховський (Роксолан).

  Початок українського книгодрукування. Діяльність І. Федорова.

  Вплив загальноєвропейських тенденцій в архітектурі та містобудуванні на українське зодчество. Романський та готичний архітектурні стилі та їх особливості в архітектурі Україні.

  Особливості розвитку живопису та монументального мистецтва. Музична культура.

  Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства.

Утворення української греко-католицької церкви та її вплив на розвиток релігійного життя в Україні.

Особливості розвитку культури другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. Народна козацько – селянська культура ХVІІ ст.

Процеси в духовному житті українського народу: реформування церкви та освіти, розвиток науки. Філософські ідеї Г. Сковороди, Ф. Прокоповича та ін.

Розвиток освіти в Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст. Навчальні заклади різних типів.

Книгодрукування та розвиток літератури. Основні жанри літератури. Загальноєвропейська культура бароко та її специфіка в українські літературі і мистецтві.

Особливості барокової архітектури в Україні. Упровадження стилю класицизму наприкінці ХVІІІ ст.

Еволюція образотворчого мистецтва. Особливості портретного живопису та скульптури.

Музика. Світове визнання творчості А. Веделя, М. Березовського, Д. Бортнянського. Розвиток театрального мистецтва. Кобзарство.

Традиційно побутова культура і звичаї.

· 2 модуль

Історичні умови та особливості розвитку української культури в ХІХ ст. Початок українського культурного відродження.

Кирило — Мефодіївське братство та його роль у розгортанні національно — культурного руху. Значення творчості Т. Шевченка у формуванні національної самосвідомості та в становленні української культури.

Активізація національного життя на західноукраїнських землях. «Руська трійця», її діяльність та значення в процесі національно-культурного відродження. М. Драгоманов та його діяльність для вільного розвитку української культури. Товариство «Просвіта».

Зародження нової української літератури. І. Котляревський, Г. Квітка – Основ’яненко та інші. Українська література другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. Зародження української преси.

Реформи системи освіти в 1803-1804 рр., 1864 р. Недільні та земські школи в Наддніпрянській Україні. Відкриття вищих навчальних закладів.

Розвиток науки, основні здобутки українських вчених. Наукове товариство ім. Т. Шевченка, його творчий доробок.

Нові технічні відкриття: трамвай, радіо, телефон, кінематограф, авіація.

Музика. Становлення українського професійного театру. Основні архітектурні стилі. Скульптура. Живопис.

Українські підприємці – благодійники.

Історичні умови розвитку культури 1917 – 1921 рр. Розвиток освіти за доби Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії. Українізація освіти. Освітня політика більшовиків.

Стан науки. Відкриття Української Академії наук (УАН). Видатні вчені:М. Грушевський, В. Вернадський, О. Палладін, Є. Патон, А. Кримський, С. Єфремов, Д. Багалій.

Нові тенденції в творчості українських письменників. Літературні течії:романтизм, неокласицизм, символізм, футуризм.

Український національний театр. «Молодий театр» Л. Курбаса. Музичне і хорове мистецтво та їх кращі представники.

Образотворче мистецтво. Г. Нарбут, М. Бойчук. Скульптура І. Кавалерідзе.

Розвиток кіномистецтва як нової галузі культури. Радянський план монументальної пропаганди й початок його реалізації.

Особливості політики радянської влади у сфері культури. Проголошення політики коренізаціі, її мета та основні напрямки. Українізація та розвиток культур національних меншин як складові частини політики українізації.

Освітня політика більшовиків. Шляхи та методи її здійснення. Ліквідація неписьменності, підготовка масових робітничих кадрів (ФЗУ). Збільшення мережі загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів. Ліквідація «Просвіт».

Розвиток науки. Всеукраїнська Академія наук. М. Василенко, В. Липський, С. Єфремов. Видатні українські науковці. Д. Заболотний, О. Богомолець, І. Курчатов, Л. Ландау, М. Боголюбов, Ю. Кондратюк.

Література і мистецтво. Відомі українські літератори. О. Досвітній, М. Драй – Хмара, М. Куліш, М. Зеров, Г. Косинка, В. Сосюра, М. Рильський, П. Тичина та ін.. Літературно-художні об’єднання «Гарт», «Ланка», «Вапліте». Запровадження методу соціалістичного реалізму в літературній творчості. Літературна дискусія 1925 – 1928 рр. М. Хвильовий. Літературні течії 20-х років.

Образотворче мистецтво. М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський, В. Костецький та ін.

Архітектура та скульптура.

Кінематограф. Відкриття Одеської та Київської кіностудій. Творчість О. Довженка, І. Кавалерідзе.

Розвиток українського театру. Н. Ужвій, А. Бучма. Театр «Березіль».

Музика. Композитори Г. Вірьовка, П. Козицький, А. Ревуцький, Б. Лятошинський. Національні театри опери та балету в Харкові, Києві, Одесі.

Більшовицький наступ на розвиток української національної культури. Згортання українізації та початок нищення української інтелігенції.

Політичні репресії проти науковців. Запровадження цензури.

Українська наука й освіта в Чехословаччині, Польщі та Німеччині. Полонізація української культури на західноукраїнських землях. Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові.

Релігійне життя в Україні. Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Примусове вилучення релігії зі сфери духовного життя народу. Заборона УАПЦ.

Розвиток української культури на передодні Другої Світової війни. Значення приєднання західноукраїнських земель до радянської України для розвитку культури. Насадження комуністичної ідеології на приєднаних землях. Впровадження радянської системи освіти. Заборона наукових та культурних товариств.

Нацистська окупація України. Політика окупаційних властей у сфері культурного життя. Намагання української інтелігенції зміцнити позиції національної культури. Нищення фашистами національно свідомої інтелігенції.

Руйнація культурних надбань України. Евакуація вузів та науково-дослідних установ та їхня діяльність у радянському тилу.

Наука. Внесок українських вчених у перемогу над фашистськими окупантами.

Література й мистецтво. Драматургія. Війна і творчість О. Довженка. Кіномистецтво.

Культурне життя в Україні в другій половині 40-х на початку 50 – х рр. Відбудова матеріальної бази культури. Ідеологізація культурного життя. «Жданівщина». Заборона української греко-католицької церкви.

Відбудова системи освіти. Впровадження обов’язкового семирічного навчання.

Початок науково-технічної революції та її вплив на розвиток науки в Україні. Кібернетика як наука. В. Глушков, О. Антонов.

Розвиток літератури й мистецтва. Становище художньої інтелігенції. Боротьба влади з «космополітизмом».

Музичне мистецтво. Живопис. Театр. Народне декоративне мистецтво.

Твори К. Білокур, М. Приймаченко.

Початок десталінізації та пожвавлення літературно-мистецького життя. «Шістдесятники». В. Симоненко, Л. Костенко, Є. Сверстюк, В. Стус, Д. Павличко, М. Руденко, В. Шевчук, М. Вінграновський, Є. Гуцало.

Зародження дисидентського руху в Україні, його особливості. Стаття І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». «Самвидав». Репресії проти дисидентів у 60-70 ті роки. Українські правозахисники.

Розвиток освіти. Український педагог В. Сухомлинський. Освітня реформа 1984 р. Русифікація та ідеологізація освіти і суспільно-культурного життя. Становище української науки:здобутки і проблеми.

Основні тенденції розвитку українського мистецтва. Театр. А. Роговцева, Б. Ступка, К. Степанков.

Музика. Видатні оперні співаки. Українська естрада. Музично-пісенна творчість композитора І. Івасюка, ансамблів «Смерічка», «Червона рута», співаків С. Ротару, В. Зінкевича, Н. Яремчука, тріо «Мареничі».

Кіномистецтво. Відомі українські режисери та актори С. Параджанов, Ю. Іллєнко, Л. Биков.

Зародження українського телебачення.

Спортивні здобутки.

Національно-культурний рух другої половини 80-х – початку 90 х рр. Повернення репресованої культурної спадщини. Основні напрямки відродження національної свідомості.

Проблеми та перспективи розвитку української культури в ринкових умовах. Реформування освітньої сфери. Проблеми розвитку науки. Тенденції розвитку сучасної української літератури. Здобутки мистецтва України. Музичні фестивалі та конкурси. Відродження інтересу до театрального мистецтва. Проблеми розвитку кіномистецтва.

Фізична культура. Спорт. Олімпійські чемпіони.

Роль української діаспори в розвитку національної культури. Інтеграція української культури до загальноєвропейського та світового культурного простору.

7. Студенти має знати :

Модуль 1: предмет і завдання курсу «Історія української культури», її зв’язок з іншими гуманітарними дисциплінами; поняття, основні структурні елементи, функції культури, основні етапи та особливості розвитку української культури. Взаємозв’язок української культури з загальноєвропейською. Особливості культурного розвитку України від найдавніших часів до ХVІІІ ст.

Модуль 2: знати особливості розвитку української культури ХІХ – на початку ХХІ ст.; основні досягнення української культури в різноманітних галузях: науки, освіти, літератури, мистецтва; внесок видатних українських діячів у розвиток національної культури; проблеми та основні тенденції розвитку культури на сучасному етапі.

Студенти має  уміти: 

Модуль 1: : визначати особливі риси культури різних епох, орієнтуватися в розмаїтті здобутків української культури, порівнювати, аналізувати, узагальнювати історичний матеріал та діяльність осіб, що здійснили вагомий внесок у розвиток культури України.

Модуль 2: :орієнтуватись у науковій періодизації історії української культури та особливостях кожного етапу; вміти аргументовано обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок.

8. Література

Основна

1. Конституція України. – К., 2010.

2. Гаврюшенко О. Історія культури. Навч. посіб. – К., 2004.

3. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник // За ред. С. М. Клапчука. — К., Знання, 2007.

4. Історія української культури. / Під ред. І. Крип’якевича. — К., 1994.

5. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. Київ: ПУЛ, 2010.

6. Лобас В. Х. Українська і зарубіжна культура. Навч. посібник. – К., 2000.

7. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посібник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.

8. Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998.

9. Українська культура. Лекції за редакцією В. Антоновича. — К., 1993.

10. Українська культура. Лекції за редакцією В. Антоновича. — К., 1993.

Додаткова

1. Хоменко В. Я. Українська і світова культура. Підручник. – К., 2002.

2. Греченко В. А., Чорний І. В. Історія світової та української культури. Довідник. – К., 2009.

3. Даниленко В., Шудрик І. Династія Харитоненків. – Суми, 2003.

4. Культура і побут населення України. Навч. посібник. Наулко В., Артюх І., Горленко О. та ін. — К., 1993.

5. Сумщина в історії України. Навч. посібник. – Суми 2005.

6. Формування духовного світу студента (На матеріалі досліджень в СНАУ) : Монографія за заг. ред. проф. Л. В.Гнатюка. – Суми, 2006.

7. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. К., 2006.

8. Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник. 2-ге вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2003.

9. Юрій М. Ф. Етногенез українського народу. – К., 2008.

Реферати

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС