Аналіз задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях класифікація методів — №1

Лекція 4 (2 години)

Тема: “ Аналіз задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях. Класифікація методів та інформаційних технологій, використовуваних у науково дослідній роботі”

План лекції

1. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Роль і функції інформації

2. Вибір об’єкта обстеження та визначення системи показників, що підлягають збору в процесі спостереження

3. Організація збору і документальне оформлення інформації

4. Порядок обробки інформації в дослідженнях. АСУ обробки інформації на ЕОМ та застосування їх у наукових дослідженнях

1. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Роль і функції інформації

Основою будь-якого наукового дослідження є Інформація — сукупність відомостей (повідомлень, даних), яка визначає міру наших знань про ті чи інші явища, події та їх взаємозв’язки. Дане визначення використовується у широкому розумінні слова. У Вузькому розумінні інформація — це відомості, які є об’єктом обробки, передачі і зберігання. Інформація є основним поняттям Кібернетики — науки про загальні закономірності в процесі управління та передачі інформації.

Якість та ефективність інформації у науковому дослідженні визначається за такими Критеріями: цілеспрямованість, цінність, своєчасність, достовірність, достатність і комплексність (повнота), швидкодійність, дискретність, неперервність, періодичність надходження, детермінований характер, доступність (зрозумілість), спосіб і форма подання.

Перш за все, дослідник повинен встановити цільове призначення інформації, оскільки одна і та ж інформація може використовуватися для різних цілей: створення нових концепцій, встановлення і вирішення проблем пошуку тощо. Цінність інформації визначається економічним ефектом, який дає її використання. Практичним завданням, що стоїть перед дослідником, є визначення того, яка інформація йому необхідна. Разом з тим, потрібно виключити надлишкову інформацію, яка не має прямого відношення до об’єкту дослідження.

Всі елементи дослідницької діяльності тісно пов’язані із збереженням, переробкою і зберіганням інформації (рис.1).

Інформацію класифікують за різними ознаками:

Аналіз задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях класифікація методів та інформаційних технологій використову

Рис. 1 Зв’язки дослідницької інформаційної діяльності

За ступенем наукової новизниРозрізняють:

А) нову інформацію, що відображає новизну запропонованого рішення теоретичного або практичного завдання;

Б) релевантну, яка раніше містилась в аналогах (наприклад, в методичних вказівках).

За призначенням виділяють:

А) повідомлювальну інформацію, що отримана в процесі дослідження;

Б) управлінську інформацію, яка необхідна для прийняття управлінських рішень.

За тривалістю періоду, протягом якого інформація зберігає свою актуальність і використовується для прийняття рішень, інформацію класифікують на:

А) теоретичну (наукову) інформацію — це результати фундаментальних чи прикладних наукових досліджень в різних областях, які широко використовуються у виробництві та управлінні;

Б) стратегічну — інформація, що зберігає актуальність протягом тривалих періодів (10-15 років): довготривалі плани і прогнози, дані про повільно змінювані об’єкти, проектно-конструкторська документація;

В) тактичну (кон’юнктурну) — інформація з періодом актуальності

2-3 роки і менше;

Г) оперативну — інформація, що актуальна в межах одного циклу оперативного управління.

Залежно від об’єкту, який відображає інформацію, вона буває:

А) природньонаукова — характеризує зв’язки між природними об’єктами;

Б) техніко-технологічна — відображає взаємозв’язки між предметами природи, які стосуються технології та технічних засобів;

В) економічна — розкриває відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання;

Г) соціально-політична — інформація про соціальні, політичні, ідеологічні відносини між людьми.

Залежно від того, що в об’єкті відображається, інформація буває наступних видів:

А) законодавчі акти, документи уряду, положення, інструкції різних органів управління;

Б) дані демографічних та соціологічних досліджень;

В) матеріали економічних теорій;

Г) дані про рівень розвитку техніки, технології і тенденції їх розвитку;

Д) інформація про господарські зв’язки;

Є) інформація про процеси виробництва;

Ж)інформація про фактори виробництва;

З)інформація про макроекономічні процеси.

В сучасних умовах, із посиленням вимог до обгрунтованості наукових досліджень, зростає і роль інформації. Роль інформації важлива на всіх етапах дослідження: при виборі і конкретизації теми, вивченні історії питання, створенні гіпотези і т. д. Але найбільшу роль відіграє інформація у формуванні змісту майбутньої роботи. Залежно від складу та якості зібраної інформації може змінюватись не тільки план роботи, але і напрямок самого дослідження. В зв’язку з цим не будь-яка інформація може бути корисна для даного дослідження. Саме тому відбір найбільш значущої для даного дослідження інформації, вміння визначити її місце в ньому — необхідні умови правильного вибору змісту інформації.

Основна роль інформації в дослідженнях полягає в тому, щоб виключити суб’єктивні висновки, дати можливість отримати оптимальне рішення проблеми. Рівень наукових досліджень залежить від достовірності, ступеня використання інформації і здатності дослідника переробити отриману інформацію. Детальніше дослідження цих зв’язків потребує вирішення питання про те, які функції повинна виконувати інформація. Такими Функціями є інформативна, стимулююча та орієнтуюча.

Суть Інформативної функції полягає в тому, щоб дати знання, відомості про той чи інший об’єкт і предмет дослідження. Реалізація Стимулюючої функції дозволяє привести дослідників до нової постановки питання, нового його вирішення, з тим, щоб вдосконалювати практику. ОРієнтуюча функція відображається у положеннях, нормах, цільових настановах, які дослідники сприймають як обов’язкову суспільну регламентацію, щоб в найкоротший термін досягти необхідних наукових результатів. Всі функції інформації взаємопов’язані і в поєднанні сприяють розвитку творчості у дослідній діяльності.

В найбільш загальному вигляді Джерела інформації можна класифікувати на такі групи:

Документи уряду і органів влади;

Нормативні матеріали;

Статистичні матеріали;

Планові, облікові, контрольні і аналітичні дані;

Архівні матеріали;

Матеріали анкетних обстежень та особистих спостережень;

Матеріали конференцій, симпозіумів, нарад;

Наукові документи (літературні джерела).

Науково-теоретичною та методологічною базою наукових досліджень в економіці є Документи уряду і органів влади з питань господарювання в умовах формування ринкових відносин. В першу чергу сюди відносяться нормативні документи.

Всі Нормативні матеріали залежно від джерела можна згрупувати таким чином: Укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств і відомств, органів управління. За характером і галузевою приналежністю ці нормативні матеріали поділяються на відомчі і міжвідомчі. В нормативних матеріалах містяться дані, які визначають генеральний напрямок в розвитку народного господарства, його окремих комплексів: агропромислового, промисловості, будівництва та ін. Знання генерального напрямку дозволяє правильно визначити об’єкт дослідження, цільовий напрямок науково-дослідних робіт. Серед нормативних джерел важливе значення мають міжвідомчі положення, в яких містяться методичні вказівки для декількох галузей.

Важливим джерелом інформації при проведенні наукових досліджень є Звітні і статистичні матеріали.

Звітні матеріали — це система форм і показників. Звітні показники побудовані стосовно до вимог системи управління. Вони характеризують результати роботи окремих ланок народногосподарського комплексу. В даний час існує близько 500 форм оперативної, статистичної та бухгалтерської звітності.

Оперативні матеріалиОформляються безпосередньо при виконанні господарських операцій і містять реквізити, виходячи із завдань та методологічних вимог бухгалтерського обліку і статистики.

Статистичні матеріали покликані вирішувати завдання інформаційного відображення всього народного господарства та його ланок. Їх поділяють на три види: статистична звітність, огляди, збірники.

В тих випадках, коли статистика і облік не можуть прямо спертися на первинні документи, вони організовують спеціальні Анкетні обстеження суцільні, вибіркові та монографічні.

Одним із найважливіших видів джерел дослідження є літературні і, насамперед, наукові документи. Науковий документ — це матеріальний об’єкт, який містить наукову інформацію з певною логічною завершеністю і призначений для її зберігання, передачі і використання. Сукупність наукових документів складає Науково-технічну літературу. Це — матеріальна форма існування науки.

Носіями інформації можуть бути різні наукові документи, книги (монографії, підручники, навчальні посібники), періодичні видання (журнали, бюлетені, праці інститутів, наукові збірники), нормативні документи (стандарти, будівельні норми і правила, технічні інструкції, вказівки тощо), каталоги й прейскуранти, патентна документація (патенти, авторські свідоцтва), звіти про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, інформаційні видання (збірники НТ1, аналітичні огляди, інформаційні листки, експрес — інформації, виставочні проспекти та ін.), переклади іноземної науково-технічної літератури, матеріали науково-технічних і виробничих нарад, дисертації та автореферати, виробничо-технічна документація організацій (звіти, акти приймання об’єктів в експлуатацію та ін.).

Наукові документи поділяються на:

1) Первинні, які містять безпосередні результати наукових досліджень, нові наукові відомості (книги, статті, брошури, монографії, дисертації);

2) Вторинні, які містять результати аналітично-синтетичної та логічної переробки наукової інформації первинних документів (інформаційні видання, каталоги, картотеки, бібліографічні видання і довідкова література).

Первинні документи можуть бути публіковані і непубліковані. Публіковані документи — це твори друку, які пройшли редакційно-видавничу обробку і призначені для передачі інформації, що міститься в них (книги, брошури, монографії, періодичні видання, науково-технічна документація). Первинні Непубліковані документи — це науково-технічні звіти, дисертації, депоновані рукописи, інформаційні карти, конструкторська інформація, препринти тощо. Як правило, непубліковані роботи представляють у рукописах або розмножують у невеликій кількості примірників.

Залежно від способу представлення вся інформація, що міститься в наукових документах, поділяється на сигнальну, релевантну, бібліографічну і нову (основну).

До Сигнальної інформації відносяться: титульний лист, анотація, заголовки, зміст та ін. Вона допомагає досліднику зорієнтуватись у змісті наукового документу.

Релевантна інформаціяМіститься у тексті, примітках, авторських виступах і роз’яснює окремі положення.

Бібліографічна інформація — це перелік використаних автором літературних джерел з вказанням автора, назви його праці, місця видання, видавництва і року видання.

Новою (основною) інформацією є безпосередній зміст роботи, нові

Положення, висунуті автором, система доказів, правила, формули.

2. Вибір об’єкта обстеження та визначення системи показників, що підлягають збору в процесі спостереження

Організація збору практичної інформації в організаціях та підприємствах передбачає:

1) правильний вибір об’єкта обстеження;

2) обгрунтоване визначення системи показників, які підлягають збору в процесі спостереження;

3) розробку методик отримання певних показників;

4) правильне документальне оформлення даних обстеження.

Об’єкт обстеження — це предмет чи явище дійсності, яке піддається дослідженню з метою пізнання його суті, закономірностей розвитку і подальшого використання результатів пізнання в практиці. Об’єктами обстеження можуть бути продукти праці, процеси, явища, події в природі чи суспільстві, окремі сторони процесів пізнання, макети чи моделі, які відтворюють суттєві сторони досліджуваних предметів і явищ, або сукупність одиниць, які вивчаються. Одиниця сукупності — це складовий елемент об’єкту спостереження, який є носієм досліджуваних ознак.

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС